Bieżące informacje Geografia Informatyka Matematyka Praca w szkole Wycieczki  

 

 

 

Statut szkoły Wychowawstwo Szkolne Koło Caritas Kursy lub uczelnie Moje zajęcia Kontakt  

 

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera Statut Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
         

 

 

ROZDZIAŁ I NAZWA, TYP SZKOŁY, ORGAN PROWADZĄCY, ORGAN NADZORUJĄCY
ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZSO
ROZDZIAŁ III SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ ZSO (NIE DOTYCZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH)
ROZDZIAŁ IV ZADANIA NAUCZYCIELI I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH
ROZDZIAŁ V RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)
ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I EKSPERYMENTALNEJ
ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW
ROZDZIAŁ VIII OPIEKA I POMOC UCZNIOM (NIE DOTYCZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH)
ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z DALSZYM KSZTAŁCENIEM. WSPÓŁPRACA Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI
ROZDZIAŁ X ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA ZSO Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI (NIE DOTYCZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH)
ROZDZIAŁ XI KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
ROZDZIAŁ XII ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZSO ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
ROZDZIAŁ XIII ORGANIZACJA SZKOŁY
ROZDZIAŁ XIV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA (SŁUCHACZA)
ROZDZIAŁ XV KARY I NAGRODY
ROZDZIAŁ XVI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
ROZDZIAŁ XVII ZASADY REKRUTACJI
ROZDZIAŁ XVIII PIECZĘĆ SZKOŁY, SZTANDAR, GODŁO, CEREMONIAŁ SZKOLNY, DOKUMENTACJA
ROZDZIAŁ XIX ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ


ROZDZIAŁ I
NAZWA, TYP SZKOŁY, ORGAN PROWADZĄCY, ORGAN NADZORUJĄCY
§ 1
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących (zwany dalej ZSO) jest szkołą publiczną.

2. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem wchodzi:
a) I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem,
b) Gimnazjum w Zakopanem,
c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zakopanem,
d) I Uzupełniające Liceum dla Dorosłych w Zakopanem.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących mieści się w budynku przy ul.Słonecznej 1 w Zakopanem.
4. Cele i zadania Zespołu obejmują cele i zadania szkół wchodzących w jego skład i określone są statutami poszczególnych Szkół.
§ 2
Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Starostwo Powiatowe w Zakopanem.
§ 3
Organem nadzorującym Szkołę jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
§ 4
1. Zespołem kieruje Dyrektor ZSO, który jest jednocześnie dyrektorem każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
§ 5
Cykl kształcenia wynosi:
- w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera 3 lata. Na początku każdego etapu edukacyjnego wyznacza się dla danego oddziału 2 - 3 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
- w Gimnazjum 3 lata,
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zakopanem 3 lata (6 semestrów),
- w I Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych w Zakopanem – 2 lata (4 semestry).
Kształcenie w Liceach dla Dorosłych może być prowadzone w formie zarówno stacjonarnej, jak i zaocznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
§ 6
W Szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących działają:
1. Rada Pedagogiczna, wspólna dla liceum i gimnazjum, a odrębna dla szkół dla dorosłych.
2. Rada Szkoły.
3. Rada Rodziców przy Zespole Szkól Ogólnokształcących (nie dotyczy szkół dla dorosłych).
4. Samorząd Uczniowski, wspólny dla liceum i gimnazjum.
5. Samorząd Słuchaczy w szkołach dla dorosłych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZSO
§ 7
Celem Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest koordynacja działalności szkół wchodzących w skład Zespołu w zakresie:
a) działalności dydaktycznej i wychowawczej,
b) działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej.
§ 8
Szkoła jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcącą i wychowującą uczniów zgodnie z postępowymi tradycjami narodu polskiego, uniwersalnymi zasadami etyki i poszanowania chrześcijańskiego systemu wartości.
§ 9
Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej, nowoczesnej wiedzy. Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na kultury Europy i świata. Szkołę cechuje demokratyzm, samorządność i wzajemna odpowiedzialność za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw (Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Nauczycieli, Uczniów i Słuchaczy).
§ 10
Szkoła w swojej pracy kieruje się obowiązującym prawem, zarządzeniami organów: prowadzącego i nadzorującego, dobrem ucznia, zasadą poszanowania jego godności i troską o jego zdrowie.
§ 11
Do zadań szkoły należy:
a) wyposażenie uczniów i słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia na poziomie wyższym,
b) umożliwienie absolwentom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
c) rozwijanie dociekliwości poznawczej, własnych uzdolnień i zainteresowań, oraz umiejętności spostrzegania, myślenia i posługiwania się zdobytą wiedzą,
d) kształtowanie wśród uczniów i słuchaczy postaw humanistycznych i patriotycznych, opartych o wskazania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka oraz respektujących chrześcijański system wartości.
e) kształtowanie prawości charakteru, poszanowania norm społecznych oraz godności własnej i drugiego człowieka,
f) troska o sprawność psychiczną i fizyczną uczniów, kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie oraz ochronę środowiska naturalnego,
g) uczestniczenie w życiu intelektualnym i kulturalnym środowiska Zakopanego i Podhala, inspirowanie jego treści i form oraz rozwijanie w tym zakresie samorządnych organizacji uczniowskich, z wyłączeniem organizacji politycznych,
h) zapewnienie uczniom opieki psychologicznej i pedagogicznej przez działalność pedagoga szkolnego, wychowawców klasowych i innych uczących współdziałających z instytucjami i placówkami prowadzącymi w tym zakresie działalność w Zakopanem, powiecie tatrzańskim i województwie małopolskim,
i) udzielanie - w miarę możliwości, ze środków budżetowych lub specjalnych - ¬pomocy materialnej, stałej lub doraźnej, tym uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki,
j) kształtowanie środowiska wychowawczego umożliwiającego realizowanie celów i zasad, o których mówi ustawa, stosownie do możliwości szkoły i predyspozycji uczniów,
k) otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
§ 12
Szkoła działa w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny (nie dotyczy szkół dla dorosłych), którego opracowanie uwzględnia następujące akty prawne:
- Konstytucję RP,
- Ustawę o systemie oświaty,
- Kartę Nauczyciela,
- Podstawę programową kształcenia ogólnego,
- Konwencję o Prawach Dziecka,
- Zarządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- Program polityki prorodzinnej państwa,
- Statut Szkoły,
- Ustawę o działach administracji rządowej.

§ 13

Szczegółowe cele i zadania określają programy: Wychowawczy i Profilaktyczny.


ROZDZIAŁ III
SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ ZSO (nie dotyczy szkół dla dorosłych)
§ 14
Formy i sposoby realizacji zadań opiekuńczych:
1. Placówka odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i zorganizowanych form wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
2. W czasie zajęć obowiązkowych opiekę sprawują: dyrekcja Szkoły, nauczyciele przedmiotów oraz nauczyciele dyżurujący w czasie przerw.
3. Opiekę nad młodzieżą w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych pełnią nauczyciele prowadzący je lub wyznaczeni przez dyrektora. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele - organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców (prawnych opiekunów). Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
4. Nauczyciele w czasie przerw lekcyjnych pełnią dyżury według ustalonego harmonogramu i czuwają nad bezpieczeństwem uczniów.
5. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno-krajoznawczych, zagranicznych i zawodów sportowych odpowiada nauczyciel organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Szkoła otacza szczególną troską i opieką uczniów klas pierwszych poprzez:
- wprowadzenie ich w życie Szkoły,
- zapoznanie z tradycjami i statutem Szkoły,
- poznanie warunków domowych i rodzinnych,
- udzielanie im w miarę możliwości pomocy w przypadku stwierdzenia szczególnie trudnych warunków materialnych.
Powyższe zadania spoczywają na wychowawcy klasy, nauczycielach uczących i pedagogu szkolnym.
7. Do sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi włączeni będą: wychowawca, pedagog i zespół klasowy. Do indywidualnej pomocy zobowiązani są wszyscy nauczyciele i pracownicy.
8. Uczniowie otoczeni są opieką lekarską zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach.
9. Dyrektor ZSO powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli, zwanego wychowawcą.
10. Funkcję wychowawcy dyrektor ZSO powierza nauczycielowi, który - jeśli nie zajdą szczególne okoliczności - prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

§ 15
Formy i sposoby realizacji zadań wychowawczych.
Praca wychowawcza Szkoły jest realizowana przez wszystkich nauczycieli:
1. Na zajęciach edukacyjnych, godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego i dyżurach.
2. Przez tworzenie sytuacji wychowawczych podczas indywidualnego kontaktu nauczyciela z uczniem (rozmowy, przerwy, wycieczki).
3. Stwarzanie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań i realizacji własnych inicjatyw przez:
- wybory do samorządów klasowych i samorządu szkolnego (opracowanie planu pracy i jego realizacja),
- wydawanie przez uczniów gazety szkolnej,
- praca/działanie w Spółdzielni Uczniowskiej
- udział w zajęciach pozalekcyjnych,
- wspomaganie twórczych inicjatyw Samorządu Uczniowskiego przez nauczycieli i dyrekcję,
- przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie z istniejącymi tradycjami i obyczajami,
- udział uczniów w różnych konkursach oraz zawodach sportowych,
- udział w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (krajowych, zagranicznych) i rajdach,
- udział w różnych formach życia kulturalnego np. kino, teatr, muzeum, zabawy.
4. Działanie na rzecz integracji europejskiej( przy zachowaniu poczucia tożsamości narodowej,) poprzez organizowanie wymiany językowej ze szkołami z krajów Unii Europejskiej i wycieczek zagranicznych.
5. Kontynuowanie patriotycznych tradycji szkoły, regionu, kraju (dziedzictwo kulturowe w regionie) przez:
- lekcje wychowawcze w klasach I poświęcone historii Szkoły i jej Patronowi,
- kultywowanie pamięci o zmarłych profesorach Szkoły,
- porządkowanie grobów profesorów,
- poznawanie regionu Podhala,
- akademie szkolne z okazji rocznic narodowych.
6. Sesje popularnonaukowe poświęcone określonym tematom.
7. Wychowanie do demokracji przez:
- zapoznanie na lekcjach wychowawczych uczniów klas I ze Statutem Szkoły, rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów,
- omówienie „Konwencji o Prawach Dziecka” i „Konwencji o Prawach Człowieka”,
- spotkania z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych i ludźmi sukcesu gospodarczego, pracownikami wyższych uczelni - absolwentami Szkoły i studentami,
- pomoc w realizacji planu Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ IV
ZADANIA NAUCZYCIELI I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH
§ 16
Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
§ 17
Zadania nauczycieli, zespołów nauczycielskich i wychowawców określają statuty każdej ze szkół.

ROZDZIAŁ V
RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

§ 18
Zadania rodziców (prawnych opiekunów) określają statuty każdej ze szkół.

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I EKSPERYMENTALNEJ
§ 19
Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW
§ 20
1. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe finansowane ze środków budżetowych i innych.
2. Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli lub rodziców (prawnych opiekunów) posiadających odpowiednie kwalifikacje.

ROZDZIAŁ VIII
OPIEKA I POMOC UCZNIOM (nie dotyczy szkół dla dorosłych)

§ 21

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc uczniom potrzebującym może być udzielona przez Radę Rodziców.
3. Podania uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanie pomocy materialnej opiniuje wychowawca klasy i pedagog szkolny, a podania rozpatruje Komisja Stypendialna.

ROZDZIAŁ IX
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z DALSZYM KSZTAŁCENIEM. WSPÓŁPRACA Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI
§ 22
Szkoła realizuje wewnątrzszkolny system doradztwa na zajęciach „Podstawy przedsiębiorczości" oraz podczas godzin wychowawczych i zajęć organizowanych przez pedagoga szkolnego.
§ 23
Pedagog szkolny i wszyscy nauczyciele uczący udzielają pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku kształcenia poprzez:
- organizowanie spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, instytucji i organizacji samorządowych zajmujących się pośrednictwem pracy,
- gromadzenie i udostępnianie uczniom informatorów i innych materiałów związanych z wyborem dalszego kształcenia,
- organizowanie testów predyspozycji zawodowych,
- udział w tzw. „Dniach otwartych” wyższych uczelni,
- udział w tzw. „Dniach otwartych” w szkołach ponadgimnazjalnych.
§ 24
Pedagog szkolny utrzymuje kontakty z instytucjami powołanymi do opieki nad młodzieżą, a w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
§ 25
Pedagog szkolny i wychowawcy klas są zobowiązani otoczyć szczególną opieką młodzież sprawiającą trudności wychowawcze, z rodzin rozbitych i niepełnych (nie dotyczy LO dla Dorosłych).

ROZDZIAŁ X
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA ZSO Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI (nie dotyczy szkół dla dorosłych)
§ 26
Rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
§ 27
Organizację i formy współdziałania ZSO z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki określają statuty każdej ze szkół.

ROZDZIAŁ XI
KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
§ 28
Organami ZSO są:
- Dyrektor ZSO
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Szkoły,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski,
- Samorząd Słuchaczy.
§ 29
1. ZSO kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami w ZSO.
2. Dyrektor ZSO odpowiedzialny jest w szczególności za:
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom ZSO,
b) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących ZSO,
c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,
e) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

3. Dyrektor ZSO może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statutach każdej ze szkół. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor ZSO jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w ZSO nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
5. Dyrektor ZSO w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i związków zawodowych.
6. Dyrektor ZSO dokonuje oceny pracy każdego nauczyciela oraz pracownika Szkoły niebędącego nauczycielem zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Dyrektor ZSO w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy.
8. Dyrektor ZSO wstrzymuje wykonanie niezgodnych z przepisami prawa uchwał Rady Pedagogicznej. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
9. Dyrektor ZSO powołuje i odwołuje z funkcji wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej.
10. Bezpośredni nadzór nad pracą wicedyrektora sprawuje dyrektor ZSO.
§ 30
1. Wicedyrektor zastępuje dyrektora ZSO podczas jego nieobecności.

2. Do szczegółowych zadań i obowiązków wicedyrektora należy:
a) planowanie i kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym,
b) organizowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli,
c) nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej (dzienniki, arkusze ocen),
d) ustalanie tygodniowego rozkładu godzin nauczania,
e) dbanie o dyscyplinę pracy,
f) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
g) opracowanie wspólnie z dyrektorem ZSO i Radą Rodziców planu rozwoju szkoły,
h) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora ZSO, organ prowadzący i nadzorujący szkołę związanych bezpośrednio z realizacją zadań statutowych,
i) bieżące dostarczanie informacji administratorowi strony internetowej Szkoły.
§ 31
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor ZSO.

3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
f) przygotowanie projektu Statutu Szkoły,
g) uchwalanie regulaminu swojej działalności,
h) opiniowanie wszystkich innych projektów wniosków wynikających z realizacji zadań statutowych.

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 32
1. W szkole działa Rada Szkoły jako organ kolegialny uczestniczący w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.

2. Do kompetencji Rady Szkoły należy:
a) uchwalanie statutu Szkoły,
b) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły i opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,
c) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole,
d) wydawanie opinii w sprawach istotnych dla Szkoły, w tym w szczególności w sprawie planu pracy Szkoły oraz projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
e) ocena sytuacji, stanu Szkoły oraz występowanie z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę i Wojewódzkiej Rady Oświatowej w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa jej regulamin.
4. W skład Rady Szkoły wchodzą:
a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli w liczbie 4,
b) rodzice (prawni opiekunowie) wybrani przez ogół rodziców w liczbie 4,
c) uczniowie wybrani przez ogół uczniów w liczbie 4, po jednym przedstawicielu z każdego poziomu nauczania (jeden uczeń z gimnazjum i trzech uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego).
W skład Rady Szkoły wchodzi ponadto 1 przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera z siedzibą w Zakopanem przy ul. Słonecznej 1.
5. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Rada Szkoły wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Szkoły.
6. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły.
7. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.
8. Rada Szkoły uchwala swój regulamin, w którym określi rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów
9. Szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Rady Szkoły określa Regulamin Rady Szkoły.
§ 33
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, która uchwala regulamin swojej działalności.

2. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

3. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł.

4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 34
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie ZSO. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły i ma prawo do:
a) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
c) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
3. Szczegółowe zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
§ 35
W szkołach dla dorosłych działa Samorząd Słuchaczy. Szczegółowe zadania i kompetencje Samorządu Słuchaczy określa Regulamin Samorządu Słuchaczy.
§ 36
Regulaminy uchwalone przez organy Szkoły nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ XII
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZSO ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
§ 37
1. Dyrektor ZSO – Rada Pedagogiczna
a) Współpraca odbywa się w toku codziennych kontaktów oraz posiedzeń Rady Pedagogicznej.
b) Rada ma udział w przygotowywaniu i podejmowaniu decyzji. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące zarówno dla członków Rady, jak i Dyrektora.
c) Podstawą współpracy dyrektora z Radą Pedagogiczną jest równomierny podział obowiązków między członków Rady, i - co za tym idzie – odpowiedzialność całego zespołu za pracę i osiągnięcia Szkoły.
Odpowiedzialność za wyniki pracy spada nie tylko na Dyrektora, ale również na poszczególnych członków Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor – Rada Pedagogiczna – Rada Szkoły – Rada Rodziców (nie dotyczy szkół dla dorosłych).
Współpraca odbywa się poprzez:
a) organizowanie w miarę potrzeb spotkań Dyrekcji Szkoły i członków Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców i z Radą Szkoły,
b) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o planach pracy, organizacji życia wewnątrzszkolnego, trudnościach i osiągnięciach w pracy wychowawczej z uczniami,
c) czynne włączenie rodziców (prawnych opiekunów) do pracy wychowawczej i dydaktycznej Szkoły,
d) wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych i klasowych,
e) aktywny udział rodziców (prawnych opiekunów) w pracach na rzecz Szkoły,
f) organizowanie indywidualnych kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami),
g) szkolenia rodziców (prawnych opiekunów).

Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do:
a) znajomości programu wychowawczego Szkoły,
b) znajomości przepisów dotyczących klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów,
c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.

3. Dyrektor ZSO – Rada Pedagogiczna – Samorząd Uczniowski.
Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje nauczyciel wybrany przez członków Samorządu Uczniowskiego. Jego zadaniem jest koordynacja współpracy między Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną. Odbywa się ona poprzez spotkania Dyrektora i członków Rady z Samorządem Uczniowskim.

4. Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających w Szkole mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej tylko na zaproszenie Rady Pedagogicznej i tylko w sprawach dotyczących tych stowarzyszeń i organizacji.
§ 38
Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami Szkoły:
a) spory są rozstrzygane w oparciu o stosowne dla sporu akty prawne,
b) odpowiedzialnym za sposoby rozwiązywania sporów jest dyrektor ZSO, z wyjątkiem sporów, gdzie jest stroną,
c) strony mogą korzystać z niezależnych ekspertów,
d) w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu wg punktów a) – c) przyjmuje się następujące rozwiązanie:
- wystąpienie do Kuratora Oświaty,
- powołanie eksperta zaakceptowanego przez strony sporu.

ROZDZIAŁ XIII
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 39
Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny poszczególnych typów szkół, opracowany przez dyrektora na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu Szkół, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
§ 40
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Organizację zajęć w szkołach dla dorosłych określają statuty każdej z tych szkół.
§ 41
1. Uczniowie ZSO podzieleni są na klasy realizujące program nauczania określony odrębnymi przepisami, według planu nauczania zgodnego z ramowymi planami nauczania określonymi w odrębnych przepisach.
2. Liczba uczniów w klasie nie może wynosić więcej niż 30. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w tych oddziałach jest mniejsza niż 18. W szczególnych przypadkach decyzja w tej sprawie należy do Dyrektora. Możliwość podziału oddziału na grupy oraz ich liczebność na poszczególnych zajęciach edukacyjnych określają przepisy prawa oświatowego.
§ 42
1. Podstawową formą pracy w ZSO są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut.
3. Decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki lub bezpieczeństwa prowadzenia zajęć podejmuje przed rozpoczęciem roku szkolnego Dyrektor w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły z uwzględnieniem ilości środków finansowych posiadanych przez ZSO oraz zasad określonych w przepisach szczegółowych.
4. Dyrektor ZSO w porozumieniu z organami ZSO i Komisją Rekrutacyjną wyznacza dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych ZSO.
5. Szczególną formą pracy są zajęcia edukacyjne indywidualne z uczniami, organizowane w miarę środków przydzielonych przez organ prowadzący ZSO dla uczniów spełniających warunki określone w przepisach szczegółowych.
6. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. nauczanie języków obcych, elementów informatyki oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

7. Zajęcia, o których mowa w pkt. 6 są organizowane w ramach posiadanych przez ZSO środków finansowych.

8. Zajęcia nadobowiązkowe, o których mowa w pkt. 7, mogą być finansowane przez Radę Rodziców.

9. Liczba uczestników kół zainteresowań:
a) finansowanych z budżetu ZSO powinna wynosić co najmniej 15 uczniów,
b) finansowanych ze środków pozabudżetowych – decyduje Rada Rodziców.
§ 43
Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczno-nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem ZSO lub- za jego zgodą- między poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
§ 44
1. W ZSO działa biblioteka z czytelnią.
2. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych ZSO oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3. Biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów).
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie dowodu osobistego.
5. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor ZSO, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika,
c) w przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest dwóch lub więcej nauczycieli, jednemu z nich powierza stanowisko kierownicze.
6. Biblioteka gromadzi następujące materiały:
a) wydawnictwa informacyjne,
b) podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,
c) programy szkolne dla nauczycieli,
d) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów,
e) literaturę popularnonaukową,
f) wybrane pozycje literatury pięknej,
g) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
h) odpowiednią prasę,
i) podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,
j) materiały audiowizualne.
7. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil Szkoły, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki środowiskowe, lokalne, regionalne,
8. Pracownicy:
a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy,
c) zadania poszczególnych pracowników wyszczególnione są w planie pracy; w przypadku wieloosobowej obsady (dwóch lub więcej nauczycieli) jeden z nich pełni obowiązki kierownika biblioteki.
9. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
10. Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrekcją ZSO.
11. Jeden dzień w tygodniu nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
12. Finansowanie wydatków.
a) wydatki pokrywane są z budżetu Szkoły,
b) wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest na początku roku kalendarzowego,
c) propozycje wydatków na uzupełnianie zbiorów zatwierdza Rada Pedagogiczna,
d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.
13. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
b) indywidualnego doradztwa w wyborze lektury,
c) udzielania informacji,
d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
f) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
g) prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.).
14. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
e) organizacji udostępniania zbiorów ,
f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych itp.).
15. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
d) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy,
e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,
f) tworzy komputerowy bank danych,
g) doskonali warsztat pracy.
16. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

ROZDZIAŁ XIV
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA (SŁUCHACZA)
§ 45
Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) określają statuty każdej ze szkół.

ROZDZIAŁ XV
KARY I NAGRODY
§ 46
Kary i nagrody określają statuty każdej ze szkół.

ROZDZIAŁ XVI
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 47
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określają statuty każdej ze szkół.

ROZDZIAŁ XVII
ZASADY REKRUTACJI
§ 48
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do poszczególnych szkół zawarte są w statutach każdej z tych szkół.

ROZDZIAŁ XVIII
PIECZĘĆ SZKOŁY, SZTANDAR, GODŁO, CEREMONIAŁ SZKOLNY, DOKUMENTACJA
§ 49
Każda ze szkół wchodząca w skład ZSO posiada pieczęć urzędową:
- Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zakopanem,
- I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zakopanem.
§ 50
I Liceum Ogólnokształcące posiada własny hymn i sztandar.
§ 51
Oficjalne uroczystości oraz obchody ważnych rocznic upamiętniających historyczne wydarzenia w dziejach narodu polskiego odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego, rozpoczynają się hymnem państwowym.
§ 52
Tekst ślubowania uczniów klas pierwszych Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. O.Balzera w Zakopanem:

My, uczniowie klas pierwszych, wstępując w progi Szkoły:

- będziemy rzetelnie wykonywać nasze obowiązki tak, aby zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły nam odnaleźć własne miejsce w świecie
Ślubujemy...

- będziemy uczyć się szacunku dla dobra wspólnego, dziedzictwa kulturowego, by swą postawą i pracą służyć Ojczyźnie
Ślubujemy...

- podstawą swoich decyzji uczynimy dążenie do prawdy, wrażliwość na krzywdę innych, poszanowanie godności drugiego człowieka.
Ślubujemy...

- będziemy okazywać szacunek Nauczycielom, Rodzicom, a naszym koleżankom i kolegom – życzliwość i przyjaźń
Ślubujemy...

- pamiętać będziemy o pięknych tradycjach Szkoły, o ludziach, którzy przynieśli jej chlubę i dbać o Jej dobre imię.
Ślubujemy...
§ 53
Szkoła prowadzi kronikę i ekspozycję obrazującą historię Szkoły i jej dorobek.

ROZDZIAŁ XIX
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 54
Działalność gospodarcza ZSO regulowana jest odrębnymi przepisami określającymi finansowanie szkół.
§ 55
Wszelka działalność gospodarcza na terenie ZSO może odbywać się za zgodą Dyrektora ZSO po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły.
§ 56
Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe, a także akcje charytatywne na terenie ZSO mogą być przeprowadzane jedynie za zgodą Dyrektora ZSO.
§ 57
Jednolity tekst Statutu został zatwierdzony przez Radę Szkoły uchwałą z dnia 19 czerwca 2008.

 


STATUT
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. OSWALDA BALZERA W ZAKOPANEM


ROZDZIAŁ I NAZWA, TYP SZKOŁY, ORGAN PROWADZĄCY, ORGAN NADZORUJĄCY
ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY
ROZDZIAŁ III SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY
ROZDZIAŁ IV ZADANIA NAUCZYCIELI I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH
ROZDZIAŁ V RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)
ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I EKSPERYMENTALNEJ
ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW
ROZDZIAŁ VIII OPIEKA I POMOC UCZNIOM
ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z DALSZYM KSZTAŁCENIEM. WSPÓŁPRACA Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI
ROZDZIAŁ X ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI
ROZDZIAŁ XI KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
ROZDZIAŁ XII ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
ROZDZIAŁ XIII ORGANIZACJA SZKOŁY
ROZDZIAŁ XIV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
ROZDZIAŁ XV NAGRODY I KARY
ROZDZIAŁ XVI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
ROZDZIAŁ XVII ZASADY REKRUTACJI
ROZDZIAŁ XVIII PIECZĘĆ SZKOŁY, SZTANDAR, GODŁO, CEREMONIAŁ SZKOLNY, DOKUMENTACJA
ROZDZIAŁ XIX ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ


ROZDZIAŁ I
NAZWA, TYP SZKOŁY, ORGAN PROWADZĄCY, ORGAN NADZORUJĄCY
§ 1
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem jest szkołą publiczną.
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera (zwane dalej Szkołą) wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Zakopanem.
3. Szkoła mieści się w budynku przy ul. Słonecznej 1 w Zakopanem.
§ 2
Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Zakopanem.
§ 3
Organem nadzorującym Szkołę jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
§ 4
1. Szkołą kieruje Dyrektor ZSO.
2. W ZSO tworzy się stanowisko wicedyrektora.
§ 5
Cykl kształcenia wynosi:
- w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera 3 lata. Na początku każdego etapu edukacyjnego wyznacza się dla danego oddziału 2 - 3 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
§ 6
W Szkole działają:
1. Rada Pedagogiczna, wspólna dla liceum i gimnazjum.
2. Rada Szkoły.
3. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
4. Samorząd Uczniowski, wspólny dla liceum i gimnazjum.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 7
Szkoła jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcącą i wychowującą uczniów zgodnie z postępowymi tradycjami narodu polskiego, uniwersalnymi zasadami etyki i poszanowania chrześcijańskiego systemu wartości.
§ 8
Celem i zadaniem Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej, nowoczesnej wiedzy. Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na kultury Europy i świata. Szkołę cechuje demokratyzm, samorządność i wzajemna odpowiedzialność za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw (Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Nauczycieli i Uczniów).
§ 9
Szkoła w swojej pracy kieruje się obowiązującym prawem, zarządzeniami organów: prowadzącego i nadzorującego, dobrem ucznia, zasadą poszanowania jego godności i troską o jego zdrowie.
§ 10
Do zadań Szkoły należy:
a) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia na poziomie wyższym,
b) umożliwienie absolwentom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
c) rozwijanie dociekliwości poznawczej, własnych uzdolnień i zainteresowań oraz umiejętności spostrzegania, myślenia i posługiwania się zdobytą wiedzą,
d) kształtowanie wśród uczniów postaw humanistycznych i patriotycznych, opartych o wskazania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka oraz respektujących chrześcijański system wartości.
e) kształtowanie prawości charakteru, poszanowania norm społecznych oraz godności własnej i drugiego człowieka,
f) troska o sprawność psychiczną i fizyczną uczniów, kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie oraz ochronę środowiska naturalnego,
g) uczestniczenie w życiu intelektualnym i kulturalnym środowiska Zakopanego i Podhala, inspirowanie jego treści i form oraz rozwijanie w tym zakresie samorządnych organizacji uczniowskich, z wyłączeniem organizacji politycznych,
h) zapewnienie uczniom opieki psychologicznej i pedagogicznej przez działalność pedagoga szkolnego, wychowawców klasowych i innych uczących współdziałających z instytucjami i placówkami prowadzącymi w tym zakresie działalność w Zakopanem, powiecie tatrzańskim i województwie małopolskim,
i) udzielanie - w miarę możliwości, ze środków budżetowych lub specjalnych - ¬pomocy materialnej, stałej lub doraźnej, tym uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki,
j) kształtowanie środowiska wychowawczego umożliwiającego realizowanie celów i zasad, o których mówi ustawa, stosownie do możliwości Szkoły i predyspozycji uczniów,
k) otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
§ 11
Szkoła działa w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny, którego opracowanie uwzględnia następujące akty prawne:
- Konstytucję RP,
- Ustawę o systemie oświaty,
- Kartę Nauczyciela,
- Podstawę programową kształcenia ogólnego,
- Konwencję o Prawach Dziecka,
- Zarządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- Program polityki prorodzinnej państwa,
- Statut Szkoły,
- Ustawę o działach administracji rządowej.

§ 12

Szczegółowe cele i zadania określają programy: Wychowawczy i Profilaktyczny.


ROZDZIAŁ III
SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY
§ 13
Formy i sposoby realizacji zadań opiekuńczych:
1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i zorganizowanych form wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
2. W czasie zajęć obowiązkowych opiekę sprawują: dyrekcja Szkoły, nauczyciele przedmiotów oraz nauczyciele dyżurujący w czasie przerw.
3. Opiekę nad młodzieżą w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych pełnią nauczyciele prowadzący je lub wyznaczeni przez dyrektora. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele - organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców (prawnych opiekunów). Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
4. Nauczyciele w czasie przerw lekcyjnych pełnią dyżury według ustalonego harmonogramu i czuwają nad bezpieczeństwem uczniów.
5. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno-krajoznawczych, zagranicznych i zawodów sportowych odpowiada nauczyciel organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Szkoła otacza szczególną troską i opieką uczniów klas pierwszych poprzez:
- wprowadzenie ich w życie Szkoły,
- zapoznanie uczniów z tradycjami i statutem Szkoły,
- poznanie warunków domowych i rodzinnych,
- udzielanie im w miarę możliwości pomocy w przypadku stwierdzenia szczególnie trudnych warunków materialnych.
Powyższe zadania spoczywają na wychowawcy klasy, nauczycielach uczących i pedagogu szkolnym.
7. Do sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi włączeni będą: wychowawca, pedagog i zespół klasowy. Do indywidualnej pomocy zobowiązani są wszyscy nauczyciele i pracownicy.
8. Uczniowie otoczeni są opieką lekarską zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach.
9. Dyrektor ZSO powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli, zwanego wychowawcą.
10. Funkcję wychowawcy dyrektor ZSO powierza nauczycielowi, który - jeśli nie zajdą szczególne okoliczności - prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.
§ 14
Formy i sposoby realizacji zadań wychowawczych.
Praca wychowawcza Szkoły jest realizowana przez wszystkich nauczycieli:
1. Na zajęciach edukacyjnych, godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego i dyżurach.
2. Przez tworzenie sytuacji wychowawczych podczas indywidualnego kontaktu nauczyciela z uczniem (rozmowy, przerwy, wycieczki).
3. Stwarzanie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań i realizacji własnych inicjatyw przez:
- wybory do samorządów klasowych i samorządu szkolnego (opracowanie planu pracy i jego realizacja),
- wydawanie przez uczniów gazety szkolnej,
- praca/działanie w Spółdzielni Uczniowskiej,
- praca/działanie w Szkolnym Klubie Europejskim
- udział w zajęciach pozalekcyjnych,
- wspomaganie twórczych inicjatyw Samorządu Uczniowskiego przez nauczycieli i dyrekcję,
- przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie z istniejącymi tradycjami i obyczajami,
- udział uczniów w różnych konkursach oraz zawodach sportowych,
- udział w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (krajowych, zagranicznych) i rajdach,
- udział w różnych formach życia kulturalnego np. kino, teatr, muzeum, zabawy.
4. Działanie na rzecz integracji europejskiej (przy zachowaniu poczucia tożsamości narodowej) poprzez organizowanie wymiany językowej ze szkołami z krajów Unii Europejskiej i wycieczek zagranicznych.
5. Kontynuowanie patriotycznych tradycji szkoły, regionu, kraju (dziedzictwo kulturowe w regionie) przez:
- lekcje wychowawcze w klasach I poświęcone historii Szkoły i jej Patronowi,
- kultywowanie pamięci o zmarłych profesorach Szkoły,
- porządkowanie grobów profesorów,
- poznawanie regionu Podhala,
- akademie szkolne z okazji rocznic narodowych.
6. Sesje popularnonaukowe poświęcone określonym tematom.
7. Wychowanie do demokracji przez:
- zapoznanie na lekcjach wychowawczych uczniów klas I ze Statutem Szkoły, rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów,
- omówienie „Konwencji o Prawach Dziecka” i „Konwencji o Prawach Człowieka”,
- spotkania z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych i ludźmi sukcesu gospodarczego, spotkania z pracownikami wyższych uczelni - absolwentami Szkoły i studentami,
- pomoc w realizacji planu Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ IV
ZADANIA NAUCZYCIELI I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH
§ 15
Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
§ 16
1. Do zadań nauczycieli w szczególności należy:
a) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie do Dyrektora ZSO o jego wzbogacenie lub modernizację,
b) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
c) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
d) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
e) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania z nauczanego przedmiotu,
f) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów oraz wychowawcy klasy i dyrekcji, a także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich podopiecznych,
g) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Szkole i przez instytucje wspomagające,
h) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu i zajęć pozalekcyjnych,
i) decydowanie o wyborze metod, formach organizacyjnych, podręcznikach i środkach dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
j) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów,
k) bieżące dostarczanie informacji związanych z nauczanym przedmiotem administratorowi strony internetowej Szkoły.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
a) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w czasie zajęć i imprez organizowanych przez Szkołę,
b) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby uzyskać informację o celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić dyrekcję lub pracownika obsługi o przebywaniu osób postronnych,
c) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora ZSO o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, wykroczenia oraz o wszystkich innych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,
d) nauczyciel zobowiązany jest pełnić dyżury w czasie przerw (wg ustalonego harmonogramu).
§ 17

1. Spośród nauczycieli uczących w szkole mogą być tworzone następujące zespoły:
- zespoły przedmiotowe,
- zespół wychowawców klasowych,
- zespoły nauczycieli uczących w danych oddziałach.
2. Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą być tworzone zespoły przedmiotowe. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu.
Zadania zespołów przedmiotowych:
a) samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy,
b) wybór, modyfikacja lub opracowywanie programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw programowych i przepisów prawa oświatowego,
c) ustalenie podstawowych wymagań edukacyjnych dla uczniów,
d) organizacja konkursów przedmiotowych, olimpiad itd.,
e) przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów,
f) praca z uczniem słabym i zdolnym.
g) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
h) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
i) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
3. Wychowawcy klas mogą tworzyć zespół wychowawców, którego pracą kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora ZSO w porozumieniu z członkami zespołu. W jego skład wchodzi również wicedyrektor i pedagog szkolny. Do zadań zespołu wychowawców należy koordynacja pracy wychowawczej szkoły.
4. Nauczyciele uczący w danym oddziale mogą tworzyć zespół. Do zadań zespołu należy współpraca w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych występujących w danej klasie.

§ 18
1. Dyrektor ZSO powierza oddział klasowy szczególnej opiece nauczyciela-wychowawcy (opiekuna), którego zadaniem jest:
a) tworzenie warunków ułatwiających rozwój ucznia i proces jego uczenia się,
b) przygotowywanie go do życia w społeczeństwie,
c) inspirowanie i wspomaganie zespołowych działań uczniów,
d) rozwiązywanie konfliktów uczniowskich.

2. Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych.

3. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
a) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów;
b) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;
c) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół klasowy;
d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych;
e) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
f) otaczanie opieką uczniów specjalnej troski;
g) pomaganie w organizacji życia kulturalnego klasy, uczestnictwo w nim;
h) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
i) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej;
j) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
k) zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi i programem wychowawczym Szkoły;
l) zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z przepisami dotyczącymi oceniania, promowania i klasyfikowania oraz przeprowadzania egzaminów;
m) ustalenie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz prowadzenie tych lekcji zgodnie z obowiązującym w danej klasie przydziałem godzin;
n) kształcenie właściwych postaw wychowanków i ich odpowiedzialności za własne czyny;
o) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
p) inspirowanie samorządnej działalności uczniów.

4. Wychowawca, szczególnie początkujący, ma prawo korzystać w swej pracy z fachowej pomocy merytorycznej i metodycznej. Pomoc taką świadczą:
a) dyrektor ZSO,
b) pedagog szkolny,
c) psycholog,
d) doradcy metodyczni.
§ 19
Obowiązki pracowników szkoły niebędących nauczycielami określone są odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ V
RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

§ 20

Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) ucznia należą:
a) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne,
b) zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
c) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
d) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły,
e) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej Szkole,
f) regularne uczestniczenie w ustalonych formach kontaktów rodziców (prawnych opiekunów) ze Szkołą,
g) zapoznanie się ze statutem Szkoły,
h) współpracowanie w przygotowaniu wycieczek, obozów, imprez kulturalnych i innych organizowanych w Szkole i poza nią.

§ 21

Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców (prawnych opiekunów) ze Szkołą. W ramach tej współpracy rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
a) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce i dalszego kształcenia,
b) porad pedagoga szkolnego,
c) zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Szkoły,
d) wyrażania opinii dotyczących pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi ZSO oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów,
e) znajomości programu wychowawczego Szkoły,
f) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I EKSPERYMENTALNEJ
§ 22
Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW
§ 23
1. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe finansowane ze środków budżetowych i innych.
2. Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli lub rodziców (prawnych opiekunów) posiadających odpowiednie kwalifikacje.

ROZDZIAŁ VIII
OPIEKA I POMOC UCZNIOM

§ 24

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc uczniom potrzebującym może być udzielona przez Radę Rodziców.
3. Podania uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanie pomocy materialnej opiniuje wychowawca klasy i pedagog szkolny, a podania rozpatruje Komisja Stypendialna

ROZDZIAŁ IX
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z DALSZYM KSZTAŁCENIEM. WSPÓŁPRACA Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI
§ 25
Szkoła realizuje wewnątrzszkolny system doradztwa na zajęciach „Podstawy przedsiębiorczości" oraz podczas godzin wychowawczych i podczas zajęć organizowanych przez pedagoga szkolnego.
§ 26
Pedagog szkolny i wszyscy nauczyciele uczący udzielają pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku kształcenia poprzez:
- organizowanie spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, instytucji i organizacji samorządowych zajmujących się pośrednictwem pracy,
- gromadzenie i udostępnianie uczniom informatorów i innych materiałów związanych z wyborem dalszego kształcenia,
- organizowanie testów predyspozycji zawodowych,
- udział w tzw. „Dniach otwartych” wyższych uczelni,
§ 27
Pedagog szkolny utrzymuje kontakty z instytucjami powołanymi do opieki nad młodzieżą, a w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
§ 28
Pedagog szkolny i wychowawcy klas są zobowiązani otoczyć szczególną opieką młodzież sprawiającą trudności wychowawcze, z rodzin rozbitych i niepełnych.

ROZDZIAŁ X
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI
§ 29
Rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
§ 30
Przewiduje się między innymi następujące formy współdziałania rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami:
a) rozmowy indywidualne rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcami i nauczycielami uczącymi ich dzieci, pedagogiem lub higienistką szkolną, Dyrektorem ZSO i jego zastępcą.
b) zebrania rodziców (prawnych opiekunów) zwoływane przez wychowawcę we wrześniu, listopadzie, styczniu, kwietniu i dodatkowo w miarę potrzeb.
c) inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadza się w miarę potrzeb.
§ 31
Rodzice (prawni opiekunowie) w czasie spotkań z dyrekcją i wychowawcami winni być informowani o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i egzaminu maturalnego.

ROZDZIAŁ XI
KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
§ 32
Organami Szkoły są:
- Dyrektor ZSO
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Szkoły,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski.
§ 33
Zakres kompetencji i obowiązków każdego z organów Szkoły określa Statut ZSO.

ROZDZIAŁ XII
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
§ 34
Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi określa Statut ZSO.

ROZDZIAŁ XIII
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 35
Zasady organizacji Szkoły określa Statut ZSO.

ROZDZIAŁ XIV
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 36
1. Uczeń ma prawo do aktywnego uczestnictwa w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w ramach możliwości Szkoły, a w szczególności ma prawo:
a) znać podstawy programowe i wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów,
b) znać zasady kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z poszczególnych przedmiotów (jest o tych zasadach informowany przez nauczycieli na początku roku szkolnego),
c) znać zasady klasyfikowania, oceniania i promowania, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
d) do jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej, systematycznie prowadzonej i uzasadnionej oceny swojej wiedzy i umiejętności,
e) do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii
f) do odwołania się od oceny zachowania i oceny z przedmiotów na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Oceniania Wewnątrzszkolnego (SZOW).
2. Uczeń ma prawo do życzliwego traktowania i poszanowania jego godności.
3. Uczeń ma prawo podejmowania inicjatyw społecznych i obywatelskich w ramach Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich działających w Szkole.
4. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Uczeń ma prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, do zachowania tajemnicy swoich spraw powierzonych wychowawcom i nauczycielom.
6. Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
7. Uczeń może reprezentować Szkołę w różnych imprezach: olimpiadach, przeglądach, konkursach, zawodach itp.
8. Uczeń biorący udział w olimpiadzie przedmiotowej, finałach konkursów ma prawo do indywidualnego traktowania przed eliminacjami okręgowymi i centralnymi. Zasady w tym zakresie ustala nauczyciel prowadzący ucznia, wychowawca i dyrektor. W tygodniu poprzedzającym olimpiadę uczeń może być zwolniony z pytania ustnego oraz wszelkich sprawdzianów pisemnych.
9. Uczniowie mają prawo do wycieczki klasowej, w której bierze udział co najmniej 80% uczniów danej klasy. O terminie i czasie trwania wycieczki decyduje wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem ZSO. Do wycieczek klasowych nie zalicza się rajdów szkolnych i wycieczek przedmiotowych. Klasy trzecie mogą zorganizować wycieczkę w pierwszym półroczu. Wycieczki klasowe nie mogą odbywać się w okresie dwóch tygodni przed klasyfikacją śródroczną lub końcoworoczną.
10. Koszty pobytu opiekunów w trakcie wyjazdów szkolnych pokrywają uczestnicy.
11. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora traci prawo do uczestniczenia w wycieczce klasowej i zobowiązany jest brać udział w zajęciach lekcyjnych w wyznaczonej klasie.
12. Uczniowie mają prawo do uczestniczenia w wymianie międzynarodowej (do 10 dni w roku). Program dydaktyczny opracowują nauczyciele i opiekunowie. Zgodę na zorganizowanie wymiany daje Dyrektor ZSO. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora, traci prawo do uczestniczenia w wymianie językowej. Koszty wymiany pokrywają rodzice (prawni opiekunowie) uczniów. Dyrektor ZSO, w miarę możliwości finansowych Szkoły, może podjąć decyzję o częściowej refundacji kosztów.
13. Uczeń ma prawo przedstawiania swoich poglądów, problemów, składania wniosków dotyczących życia Szkoły: do Dyrekcji przez swój samorząd lub wychowawcę klasy, do Rady Szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Radzie.
14. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora ZSO za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni. Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do odwołania od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór.
§ 37
Każdy uczeń ma obowiązek:
a) dbać o honor Szkoły, znać jej historię, szanować i wzbogacać jej tradycję, dbać o dobre imię swojej Szkoły.
b) godnie reprezentować Szkołę na zewnątrz,
c) zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole, jak i poza nią, zgodnie z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturowymi,
d) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów). Na terenie Szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne wobec innych osób. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,
e) podporządkować się zaleceniom dyrektora ZSO, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
f) posiadać wiedzę określoną programem szkolnym w stopniu co najmniej dopuszczającym,
g) dbać o mienie Szkoły. Za zniszczone mienie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który wyrządził szkodę. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego,
h) współdziałać w utrzymaniu porządku i estetyki w Szkole,
i) systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne, nie opuszczać ich z błahych powodów,
j) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie powinien przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia, a najpóźniej do tygodnia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów). Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie. Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach. Usprawiedliwienia muszą być udokumentowane w sposób określony przez wychowawcę danej klasy,
k) przychodzić na zajęcia punktualnie; jako spóźnienie traktuje się przyjście ucznia na pierwszą lekcję do 10 minut po dzwonku,
l) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój:
- uczeń powinien ubierać się estetycznie; nie zakładać ekstrawaganckich dodatków (np. łańcuchów, bransolet z ćwiekami itp. itd.),
- nie wolno eksponować gołych ramion, dekoltów, brzucha, bielizny osobistej oraz tatuaży,
- zakazuje się stosowania wyzywającego makijażu, manicure oraz kolczykowania ciała tzw. piercingu,
- fryzura ucznia nie może być ekstrawagancka,
- ze względu na bezpieczeństwo w szkole nie wolno na co dzień chodzić w butach na wysokich obcasach,
- w budynku Szkoły zabrania się noszenia nakryć głowy (np. czapek, kapturów itp.),
m) w dni świąteczne, określone zarządzeniami dyrektora ZSO, przyjść w stroju galowym.
n) przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, używania alkoholu i innych środków odurzających na terenie Szkoły i imprezach organizowanych przez Szkołę.
§ 38
Zabrania się:
a. posiadania, zażywania lekarstw na terenie Szkoły bez zgłaszania tego faktu wychowawcy lub pielęgniarce szkolnej,
b. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji,
c. opuszczania terenu Szkoły w czasie trwania zajęć,
d. nieuzasadnionego opuszczania zajęć szkolnych,
e. dewastowania i marnotrawienia dóbr materialnych,
f. niszczenia środowiska przyrodniczego,
g. agresywnego zachowania,
h. stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,
i. szerzenia treści naruszających dobra osobiste innych osób, godzących w ich dobre imię,
j. zapisywania dźwięku, obrazu bez zgody osób zainteresowanych,
k. palenia papierosów i picia alkoholu, również poza terenem Szkoły i poza zajęciami lekcyjnymi,
l. stosowania i rozprowadzania środków odurzających,
m. niekulturalnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,

§ 39
Uczniowie klas trzecich mają prawo uczestniczyć w studniówce. Studniówka jest uroczystością szkolną, bezalkoholową, organizowaną przez maturzystów i ich rodziców (prawnych opiekunów). Uczniowie klas III biorą odpowiedzialność za siebie oraz osoby towarzyszące, co potwierdzają w pisemnych deklaracjach składanych w Dyrekcji Szkoły.
Osoby niepełnoletnie uczestniczące w balu studniówkowym składają ponadto oświadczenie, w którym ich rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na ich udział w tej szkolnej uroczystości.
§ 40
Szkoła nie odpowiada za cenne rzeczy (biżuteria, pieniądze, telefony komórkowe itp.) przynoszone przez uczniów do Szkoły.

ROZDZIAŁ XV
NAGRODY I KARY
§ 41
1. Dla uczniów wyróżniających się wzorowym zachowaniem, wynikami w nauce i pracą społeczną oraz wysoką frekwencją ustala się następujące nagrody:
a) pochwała wychowawcy na forum klasy,
b) pochwała Dyrektora ZSO wobec wszystkich uczniów Szkoły,
c) nagroda rzeczowa,
d) list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów),
e) wpis do kroniki szkolnej,
f) złota księga,
g) klasy, które uzyskały w danym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniły się inną szczególną działalnością na rzecz Szkoły, są nagradzane dodatkowymi dniami na wycieczki szkolne. Decyzję o liczbie dodatkowych dni i terminie ich wykorzystania podejmuje dyrektor.
§ 42
1. Dla uczniów nieprzestrzegających statutu Szkoły ustala się następujące kary:
a) upomnienie nauczyciela na forum klasy i stosowny wpis w dzienniku lekcyjnym,
b) upomnienie dyrektora ZSO w obecności wychowawcy i rodziców (prawnych opiekunów),
c) zakaz uczestniczenia w niektórych imprezach szkolnych (np. wycieczkach, wyjazdach),
d) ostrzeżenie na piśmie z określeniem ostrych warunków pobytu w Szkole,
e) usunięcie ze Szkoły po wyczerpaniu w/w kar.

2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora ZSO do skreślenia z listy uczniów z klauzulą natychmiastowej wykonalności (bez gradacji kar) w przypadku stwierdzenia:
a) spożywania alkoholu na terenie Szkoły oraz podczas imprez organizowanych przez Szkołę,
b) używania narkotyków lub środków odurzających na terenie Szkoły i poza nią,
c) agresywności i brutalnego zachowania wobec innych uczniów,
d) kradzieży mienia szkolnego lub prywatnego,
e) noszenia ubrania, obuwia, fryzury, symboli i odznak, które wskazywałyby na przynależność do grup o charakterze przestępczym,
f) posiadania/przynoszenia na teren Szkoły przedmiotów, substancji, publikacji niezwiązanych z zajęciami edukacyjnymi, zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, a w przypadku publikacji – naruszających ogólnie przyjęte normy prawne, obyczajowe i moralne,
g) postawienia przez organy ścigania zarzutu zagrożonego karą pozbawienia wolności.

3. Ustala się kary za opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia:
a) 10 godzin nieusprawiedliwionych – upomnienie ucznia przez wychowawcę udokumentowane wpisem w dzienniku,
b) 15 godzin nieusprawiedliwionych – pisemne ostrzeżenie przez dyrektora Szkoły,
c) 20 godzin nieusprawiedliwionych – rozmowa ostrzegawcza ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcą oraz dyrektorem ZSO,
d) 25 godzin nieusprawiedliwionych – możliwość skreślenia z listy uczniów,
e) 3 spóźnienia traktowane są jako 1 godzina nieusprawiedliwiona.
Godziny naliczane są osobno za każdy okres.
§ 43
1. Szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. Informacja ta udzielana jest za pośrednictwem wychowawcy klasy.
4. Uczniowi oraz rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do odwołania się od zastosowanej kary na piśmie skierowanym do Rady Pedagogicznej w ciągu 7 dni od daty powiadomienia.
W przypadku negatywnej opinii Rady Pedagogicznej uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do Małopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty powiadomienia.

ROZDZIAŁ XVI
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 44
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
f) ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 45
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE OCENIANIA
§ 46
1. Do obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:
a) sformułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
b) poinformowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), na początku roku szkolnego, o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Każdy nauczyciel zobowiązany jest podać w/w informacje uczniom w ustalonej formie lub zapisać w zeszycie przedmiotowym i potwierdzić wpisem do dziennika,
c) przekazanie do biblioteki szkolnej jednego egzemplarza wymagań edukacyjnych do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
d) przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
e) ustalanie ocen w sposób jawny i ich uzasadnianie na prośbę ucznia, rodzica (prawnego opiekuna),
f) ocenianie bieżące, śródroczne i roczne,
g) informowanie ucznia o przewidywanych ocenach rocznych,
h) dokumentowanie oceniania ucznia i udostępnianie tej dokumentacji do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom),
i) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
j) udział w komisjach przeprowadzających egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe itp.
k) uwzględnianie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
l) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
m) stwarzanie uczniowi szansy na uzupełnienie braków, a także warunków do poprawy oceny,
n) systematyczne ocenianie bieżące,
o) udostępnianie sprawdzonych pisemnych prac kontrolnych,
p) uzgadnianie terminów pisemnych prac kontrolnych,
q) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego branie pod uwagę wysiłku wkładanego przez ucznia,
r) informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
s) organizowanie procesu edukacyjnego z jak najlepszym wykorzystaniem swojej wiedzy merytorycznej i pedagogicznej

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania

3. Prace pisemne są oceniane w terminie do dwóch tygodni (z języka polskiego - do trzech).

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu w szkole. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać je do końca danego okresu. W tym czasie stanowią one dokument pracy ucznia i nauczyciela. Wgląd do nich mają: uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) i organy nadzorujące.

5. Terminy przeprowadzania klasówek (sprawdzianów) ustalają uczący nauczyciele w porozumieniu z klasą. W przypadku, gdy klasówka (sprawdzian) nie odbyła się, przeprowadza się ją w najbliższym możliwym terminie.

6. Klasówka (sprawdzian) obejmująca większą część materiału winna być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisana do dziennika lekcyjnego.

7. W jednym dniu nauki może się odbyć tylko jedna klasówka (sprawdzian), w tygodniu nie więcej niż trzy. Dotyczy to również sprawdzianów (powtórek) ustnych. Pisemny i ustny sprawdzian z zakresu 3 tematów lekcyjnych traktowany jest jako bieżąca forma oceny pracy ucznia.

8. W sytuacji nieprzystapienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.

9. Nauczyciel zobowiązany jest oceny z dużych sprawdzianów pisemnych wpisywać do dziennika kolorem czerwonym.

WYMAGANIA EDUKACYJNE
§ 47
1. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele uczący tego samego lub zbliżonych przedmiotów.
2. Zatwierdzone przez dyrektora są częścią Szczegółowych Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego (SZOW) i stanowią dokument regulujący pracę Szkoły.
3. Nauczyciel jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi Szkoły wymagań edukacyjnych w ustalonym przez dyrektora terminie, celem zatwierdzenia.
4. Wymagania edukacyjne obejmują:
a) wymagania na poszczególne oceny,
b) zestaw narzędzi oceniania (zgodny z SZOW),
c) wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć dydaktycznych.
5. Nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętych w szkole. Kryteria te powinny zawierać:
a) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z uwzględnieniem poziomu wiadomości i umiejętności dotyczących:
- wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
- wykorzystania wiedzy w praktyce,
- komunikowania treści przedmiotowych,
- twórczego myślenia i poszukiwania oraz innych form aktywności, które uczeń podejmuje dobrowolnie, zgodnie z poziomem swego zaangażowania w realizację zajęć edukacyjnych (kreatywność),
- uzasadnienie, argumentowanie i przekonywanie,
b) sposób informowania o postępach lub ich braku ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) i wychowawcę,
c) zasady wglądu uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) do kontrolnych prac pisemnych,
d) sposoby pozyskiwania ocen (ocenianie bieżące),
e) informacje o narzędziach pomiaru dydaktycznego stosowanych na swoich lekcjach,
f) warunki poprawiania ocen cząstkowych.
6. W wymaganiach edukacyjnych zawarte są wszystkie inne, nieujęte w niniejszym dokumencie, zasady oceniania.
ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ZAKRESIE OCENIANIA
§ 48
1. Uczeń ma obowiązek:
a) systematycznie uczyć się i rozwijać swoje umiejętności,
b) systematycznie uczęszczać na zajęcia i być do nich przygotowanym , zgodnie z wymaganiami prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne
c) brać aktywny udział w zajęciach edukacyjnych,
d) odrabiać zadania domowe,
e) nadrabiać zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
f) napisać każdą pracę kontrolną,
g) korzystać ze źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych (lektury, słowniki, encyklopedie itp.)
h) odpowiednio do możliwości angażować się na zajęciach edukacyjnych z wychowania fizycznego,
i) znać prawo szkolne,
j) znać wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów,
k) dążyć do poprawy ocen niedostatecznych zgodnie z zasadami określonymi w wymaganiach edukacyjnych,
l) dostosowywać się do terminów ustalonych w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.

2. Uczeń jest zobligowany do zaliczenia partii materiału objętej klasówką (sprawdzianem) w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem.

3. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym lub w którejś z innych obowiązujących procedur oceniania, ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela.

ZADANIA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY W ZAKRESIE OCENIANIA

§ 49

1. Wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) z:
a) szczegółowymi zasadami oceniania wewnątrzszkolnego,
b) szczegółowymi kryteriami ocen zachowania,
c) sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
d) warunkami i trybem uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
e) terminami klasyfikacji śródrocznej i rocznej, w tym z terminem informowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

2. Wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Wychowawca ocenia zachowanie uczniów na bieżąco wpisując do dziennika zarówno pozytywne jak i negatywne uwagi.

4. W przypadku kłopotów ucznia z nauką wychowawca, na prośbę nauczyciela danego przedmiotu, zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia i przedstawienia problemu.

WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE

§ 50

1. Kontakt rodziców (prawnych opiekunów) ze Szkołą odbywa się:
a) na spotkaniach z wychowawcą klasy. Wychowawca może pisemnie lub telefonicznie wezwać do szkoły rodzica (prawnego opiekuna), który był nieobecny na spotkaniu.
b) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami w czasie ogólnych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub w czasie przerw śródlekcyjnych,
c) listownie,
d) telefonicznie.

2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Wyniki oceniania bieżącego, śródrocznego oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są podawane rodzicom (prawnym opiekunom) na ogólnych spotkaniach z wychowawcą klasy. Wychowawcy przygotowują dla rodziców (prawnych opiekunów) pisemną informację zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania, informację o frekwencji oraz ewentualne uwagi nauczycieli.

4. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.

5. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia w formie pisemnej ustaloną ocenę.

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów lub wychowawcę podczas spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami).

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ
FORMA INFORMOWANIA

§ 51

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Po każdym okresie następuje klasyfikacja.

2. Pierwszy okres kończy się klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nie później niż 15 stycznia.

3. Ocenianie w drugim półroczu rozpoczyna się z dniem wystawienia ocen za pierwsze półrocze.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne.

5. Ostateczne oceny półroczne i roczne nauczyciel zobowiązany jest wpisać do dziennika najpóźniej 1 dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych lub niemożliwości sklasyfikowania. Nauczyciel zobowiązany jest do wpisania oceny długopisem w odrębnej rubryce.

8. Na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanych ocenach w następującej formie: wychowawca przekazuje uczniowi pismo do rodziców (prawnych opiekunów) z informacją o ocenach. Podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) pisma wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji klasy.

9. W szkole nie przeprowadza się wcześniejszej klasyfikacji.

SKALA OCEN BIEŻĄCYCH, ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

§ 52

1. Każdy uczeń podlega bieżącemu, śródrocznemu i rocznemu ocenianiu osiągnięć edukacyjnych według następującej skali i kryteriów:
a) stopień celujący (6) - otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza poziom przewidziany w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych;
b) stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania;
c) stopień dobry (4) - otrzymuje uczeń, który opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania;
d) stopień dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszym etapie kształcenia;
e) stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, jednak braki te nie przekreślają możliwości opanowania kolejnych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu;
f) stopień niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, którego braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wyrażone są w następującej skali:

OCENA
Nazwa Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dop 2
niedostateczny ndst 1

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków: „+”, „-”, „0”. Szczegółowa interpretacja tych znaków znajduje się w przedmiotowych systemach oceniania.

3. Osiągnięcia ucznia sprawdza się w następujących formach:
a) sprawdziany związane z diagnozowaniem jakości pracy Szkoły,
b) zadania klasowe (sprawdziany z większej części materiału),
c) kartkówki (sprawdziany z trzech ostatnich tematów),
d) wypowiedzi ustne,
e) prace domowe,
f) zeszyty przedmiotowe (jako dowód pracy ucznia),
g) aktywność na lekcji (współpraca z nauczycielem),
h) udział w konkursach i olimpiadach,
i) różne działania praktyczne.

ZASADY PROMOWANIA

§ 53
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

6. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

7. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem, stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

10. Absolwent Szkoły, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem.

§ 54

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz postępy w sprawności.

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z czynnych zajęć z wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie Szkoły.
5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
6. Ustalona przez nauczyciela roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

ŚRÓDROCZNA I ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA

§ 55

1. Przy ustalaniu ocen zachowania bierze się pod uwagę postawy ucznia podczas zajęć organizowanych przez Szkołę (gdy uczeń jest pod opieką Szkoły lub ją reprezentuje), a także postawę ucznia poza nią.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom,
h) przestrzeganie postanowień statutu Szkoły.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły, z zastrzeżeniem pkt. c oraz d,
c) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej Szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
d) uczeń, któremu w danej Szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając:
a) kryteria na poszczególne oceny zachowania opracowane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
b) pozytywne i negatywne informacje o uczniu uzyskane od innych nauczycieli, pracowników szkoły oraz organizacji szkolnych i pozaszkolnych udokumentowane wpisem w dzienniku,
c) informacje o uczniu uzyskane od uczniów danej klasy,
d) samoocenę zachowania ucznia.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

§ 56

1. Zachowanie ucznia ocenia się w 9 kategoriach opisowych.

2. Suma punktów zamieniona jest na ocenę według następujących zasad:
a) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał "0" punktów, nie może mieć wyższej oceny niż poprawne,
b) od łącznej liczby punktów odejmujemy po jednym punkcie za każdą uwagę negatywną wpisaną do dziennika,
c) od łącznej liczby punktów odejmujemy pięć (5) punktów za upomnienie wychowawcy i ostrzeżenie dyrektora udokumentowane wpisem w dzienniku,
d) od łącznej liczby punktów odejmujemy dziesięć (10) punktów za naganę dyrektora,
e) do łącznej liczby punktów dodajemy po jednym punkcie za każdy pozytywny wpis w dzienniku (praca społeczna na rzecz Szkoły i poza nią),

Ocena całościowa Łączna liczba punktów
wzorowe > 33
bardzo dobre 28 – 32
dobre 23 – 27
poprawne 18 – 22
nieodpowiednie 10 – 17
Naganne < 10

3. Kategorie opisowe zachowania:
I. Stosunek do nauki. Odpowiednio do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:
4 pkt. – maksymalne.
3 pkt. – dość wysokie.
2 pkt. – przeciętne.
1 pkt. – raczej niskie.
0 pkt. – zdecydowanie zbyt niskie.
II. Frekwencja (oblicza się za każdy semestr oddzielnie):
4 pkt. – uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.
3 pkt. – uczeń ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień, łącznie do 5.
2 pkt. – uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się, łącznie od 6 do 10.
1 pkt. – uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się, łącznie od 11 do 20.
0 pkt. – uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, łącznie powyżej 20.
III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań:
4 pkt. – uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół naukowych, prowadzi intensywne samokształcenie albo w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci certyfikatów, sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych (lub w innych dziedzinach).
3 pkt. – uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych, zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania.
2 pkt. – uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych lub zainteresowań albo zwraca się z prośbą do nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu uzyskania dobrych stopni.
1 pkt. – uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej.
0 pkt. – uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce.
IV. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi:
4 pkt. – uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. Uczeń okazuje szacunek innym osobom.
3 pkt. – uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować.
2 pkt. – zdarzyło się (1 - 2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji.
1 pkt. – uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach lub dyskusjach.
0 pkt. – uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny - nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.
V. Sumienność, poczucie odpowiedzialności:
4 pkt. – uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań.
3 pkt. – uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolnie zobowiązania, które stara się wykonać terminowo i solidnie.
2 pkt. – zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje.
1 pkt. – uczeń częściowo nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje.
0 pkt. – uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.
VI. Przestrzeganie zasad współżycia w szkole:
4 pkt. – w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, także dla mienia publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią.
3 pkt. – uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w prace na rzecz zespołu.
2 pkt. – zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadami uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub innej osoby.
1 pkt. – uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasad uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, uchybił godności własnej i innych członków społeczności szkolnej, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika prac na rzecz zespołu.
0 pkt. – postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadami uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu.
VII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
4 pkt. – uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.
3 pkt. – zdarzyło się (1 - 2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę.
2 pkt. – czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa jego lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi.
1 pkt. – często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub częściowo lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.
0 pkt. – często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.
VIII. Postawa wobec nałogów:
4 pkt. – nie stwierdzono, że uczeń pali papierosy, pije alkohol lub przyjmuje narkotyki (lub inne środki psychotropowe), a on sam deklaruje, że jest od nich wolny.
0 pkt. – stwierdzono, że uczeń pali papierosy lub zdarzyło się, że był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki (lub inne środki psychotropowe) w czasie zajęć w szkole lub poza nią (np. na wycieczce szkolnej).
IX. Dbałość o honor i tradycje Szkoły:
4 pkt. – uczeń godnie i często reprezentuje Szkolę w uroczystościach, a także zawodach i konkursach pozaszkolnych, bierze aktywny udział w przygotowaniu i przebiegu uroczystości szkolnych. Jest chorążym pocztu sztandarowego. Postawa ucznia (m.in. strój i zachowanie) w czasie przebiegu uroczystości nie budzi zastrzeżeń.
3 pkt. – uczeń godnie reprezentuje Szkołę w uroczystościach, a także zawodach i konkursach pozaszkolnych, bierze udział w przygotowaniu i przebiegu uroczystości szkolnych. Postawa ucznia (m.in. strój i zachowanie) w czasie przebiegu uroczystości nie budzi zastrzeżeń.
2 pkt. – uczeń czasami reprezentuje Szkołę w uroczystościach, a także zawodach i konkursach pozaszkolnych, bierze udział w przebiegu uroczystości szkolnych. Postawa ucznia (m.in. strój i zachowanie) w czasie przebiegu uroczystości najczęściej nie budzi zastrzeżeń.
1 pkt. – uczeń bierze udział w uroczystościach szkolnych. Postawa ucznia w czasie przebiegu uroczystości rzadko budzi zastrzeżenia.
0 pkt. – uczeń nie reprezentuje Szkoły w uroczystościach i konkursach międzyszkolnych. Niechętnie uczestniczy w szkolnych uroczystościach. Jego postawa w czasie uroczystości jest niestosowna.


EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 57

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.


EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 58

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminów poprawkowych określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.


WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I OCENY ZACHOWANIA

§ 59

1. Przewidywane dla ucznia oceny roczne uczeń może podwyższyć na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu i zawartych w wymaganiach edukacyjnych.

2. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych:
a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej,
b) prośba w formie pisemnej powinna być skierowana bezpośrednio do nauczyciela w terminie do 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,
c) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w lit. a,
d) nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia określonych w § 48 statutu Szkoły. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać,
e) nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym za konieczny,
f) ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.


3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania:

a) rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do dyrektora Szkoły w formie pisemnej w terminie do 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania,
b) wniosek o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania rozpatruje komisja powołana przez dyrektora Szkoły w składzie:
 wychowawca klasy,
 wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 przedstawiciel Samorządu Klasowego.
c) powołana komisja analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym, uwzględniając w szczególności sytuacje:
 rodzinne,
 zdrowotne,
 okoliczności, o których Szkoła nie była wcześniej poinformowana.
d) prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który:
 otrzymał naganę dyrektora Szkoły,
 brał udział w kradzieżach i bójkach,
 rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,
 uczestniczy w wagarach.
e) w oparciu o opinię powołanej komisji wychowawca ponownie ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

WARUNKI I TRYB ODWOŁANIA OD USTALONEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

§ 60

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), do 7 dni od złożenia odwołania.
5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej Szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.


ROZDZIAŁ XVII
ZASADY REKRUTACJI
§ 61
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zgodnie z:
a) Rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232),
b) Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie corocznie określającą terminy rekrutacji do szkół województwa małopolskiego.


2. Do końca lutego dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, podaje wykaz oddziałów i przedmioty punktowane przy rekrutacji.
3. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

4. Kandydat składa w sekretariacie oprócz dokumentów wymienionych w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem Szkoły.

5. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych
- za oceny z języka polskiego, języka obcego i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów:
- za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – maksymalnie 100 punktów:
- za osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 20 punktów.

6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratoria Oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt.5.

7. Kolejność na liście przyjęć do danej klasy ustala się następująco:
a) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim,
b) kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym uzyskali największą liczbę punktów,
c) przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając punkt 8.

8. Przy przyjmowaniu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu pierwszeństwo mają:
a) sieroty,
b) osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,
c) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
d) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
e) w szczególnych przypadkach losowych kandydat może być zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego.

9. Rekrutacji dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSO. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

10. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatom szczegółowych warunków rekrutacji, czyli Regulaminu Rekrutacji, obowiązujących w danym roku szkolnym;
b) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.ROZDZIAŁ XVIII
PIECZĘĆ SZKOŁY, SZTANDAR, GODŁO, CEREMONIAŁ SZKOLNY, DOKUMENTACJA
§ 62
Szkoła posiada pieczęć urzędową:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem.
§ 63
I Liceum Ogólnokształcące posiada własny hymn i sztandar.
§ 64
Pozostałe elementy ceremoniału określa statut ZSO.

ROZDZIAŁ XIX
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 65
Zasady gospodarki finansowej określa statut ZSO.
§ 66
Jednolity tekst Statutu został zatwierdzony przez Radę Szkoły uchwałą z dnia 19 czerwca 2008.

   
   

 

   
   

^ Powrót do początku dokumentu ^

   
         
         

 

® Piotr Zięba