Bieżące informacje Geografia Informatyka Matematyka Praca w szkole Wycieczki  

 

 
  Lekcje matematyki Ważne dla uczniów Geogebra Testy  

 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych  
         

 

 

Ciągle poszerzam swoje kwalifikacje, by móc bardziej wszechstronnie wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w nauczaniu różnych przedmiotów.
Matematyka jest językiem logiki. Znajduje zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach nauki i ciągle nam towarzyszy w czynnościach wykonywanych każdego dnia. Dlatego jest tak ważna i znowu jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminach kończących daną szkołę.

Być może dzięki tej stronie w przyszłości będzie można się nauczyć m.in.:
- przeprowadzać rozumowania matematyczne (dowody),
- dokonywać różnorodne obliczenia,
- formułować problemy w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
- korzystać z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki,
- posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

Chciałbym, by znalazły się tu najważniejsze zagadnienia z dziedzin:
- elementów logiki i teorii mnogości;
- arytmetyki i algebry;
- elementów analizy matematycznej;
- geometrii;
- rachunku prawdopodobieństwa;
- statystyki opisowej.

Treści zamieszczone na tej stronie będą w dużej mierze zależeć od zapotrzebowania uczniów.


 

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(w nawiasie podano orientacyjną liczbę godzin do zrealizowania z danego tematu;
jeśli jest tam liczba 0 tzn. że materiał nie jest konieczny do realizacji w tej klasie)

Maksymalna ilość godzin: 141, minimalna ilość godzin: 120ZASADY NAUCZANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI (1)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania, program i materiał nauczania, warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana końcoworocznej (1)


LICZBY I DZIAŁANIA (24-25)
Rachunki pamięciowe - dodawanie i odejmowanie (3)
O ile więcej, o ile mniej (2)
Rachunki pamięciowe - mnożenie i dzielenie (2)
Mnożenie i dzielenie (cd.) (2)
Ile razy więcej, ile razy mniej (2)
Dzielenie z resztą (1)
Kwadraty i sześciany liczb (1)
Zadania tekstowe, cz. 1 (2)
Czytanie tekstów. Analizowanie informacji (1)
Przygotowanie do rozwiązywania zadań tekstowych (2)
Zadania tekstowe, cz. 2 (1)
Kolejność wykonywania działań (2)
Oś liczbowa (1)
Powtórzenie materiału i praca klasowa (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (1)

SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB (16-19)
System dziesiątkowy (2)
Porównywanie liczb naturalnych (1)
Rachunki pamięciowe na dużych liczbach (2)
Jednostki monetarne - złote i grosze (2)
Jednostki długości (2)
Jednostki masy (2)
System rzymski (1)
Z kalendarzem za pan brat (1)
Godziny na zegarach (1)
Powtórzenie materiału i praca klasowa (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (3)

DZIAŁANIA PISEMNE (11-15)
Dodawanie pisemne 2
Odejmowanie pisemne 2
Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe 2
Mnożenie przez liczby z zerami na końcu 1
Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe (0)
Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe 2
Działania pisemne. Zadania tekstowe (0)
Powtórzenie materiału i praca klasowa 2
Godziny do dyspozycji nauczyciela (4)

FIGURY GEOMETRYCZNE (19-24)
Proste, półproste, odcinki (2)
Wzajemne położenie prostych (1)
Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe (1)
Mierzenie długości (2)
Kąty (2)
Mierzenie kątów (2)
Wielokąty (1)
Prostokąty i kwadraty (1)
Obwody prostokątów i kwadratów (2)
Koła i okręgi (2)
Co to jest skala? (2)
Skala na planach (2)
Powtórzenie materiału i praca klasowa (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (2)

UŁAMKI ZWYKŁE (11-22)
Ułamek jako część całości (2)
Liczby mieszane (2)
Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej (1)
Porównywanie ułamków (3)
Rozszerzanie i skracanie ułamków (2)
Ułamki niewłaściwe (3)
Ułamek jako wynik dzielenia (2)
Dodawanie ułamków zwykłych(0)
Odejmowanie ułamków zwykłych (0)
Powtórzenie materiału i praca klasowa 2
Godziny do dyspozycji nauczyciela (4)

UŁAMKI DZIESIĘTNE (11-18)
Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, . . . (3)
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz. 1 (2)
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz. 2 (2)
Rożne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego (2)
Porównywanie ułamków dziesiętnych (2)
Dodawanie ułamków dziesiętnych (0)
Odejmowanie ułamków dziesiętnych (0)
Powtórzenie materiału i praca klasowa (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (4)

POLA FIGUR 6-8
Co to jest pole figury? (1)
Jednostki pola. Pole prostokąta (2)
Zależności między jednostkami pola (0)
Wycinanki i układanki (2)
Sprawdzian i jego omówienie (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (1)

PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY 5-8
Opis prostopadłościanu (3)
Siatki prostopadłościanów (2)
Pole powierzchni prostopadłościanu (0)
Sprawdzian i jego omówienie (1)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (2)

KLASYFIKACJA UCZNIÓW (1)
Podsumowanie pracy w IV klasie szkoły podstawowej i ustalenie ocen klasyfikacyjnych (1)

 

 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(w nawiasie podano orientacyjną liczbę godzin do zrealizowania z danego tematu)

Maksymalna ilość godzin: 144, minimalna ilość godzin: 125

 


ZASADY NAUCZANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI (1)
Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania, program i materiał nauczania, warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana końcoworocznej (1)

LICZBY I DZIAŁANIA (18-22)
Zapisywanie i porównywanie liczb (2)
Rachunki pamięciowe (2)
Kolejność działań (2)
Sprytne rachunki (1)
Zadania tekstowe (2)
Szacowanie wyników działań (1)
Działania pisemne - dodawanie i odejmowanie (1)
Działania pisemne - mnożenie (1)
Działania pisemne - dzielenie (2)
Cztery działania na liczbach (2)
Sprawdzian wiadomości i jego omówienie (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (4)

WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH (7-9)
Wielokrotności (1)
Dzielniki (1)
Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100 oraz przez 3 i 9 (2)
Liczby pierwsze i liczby złożone (1)
Rozkład liczby na czynniki pierwsze (1)
Sprawdzian wiadomości (1)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (2)

UŁAMKI ZWYKŁE (17-23)
Ułamki zwykłe i liczby mieszane (2)
Ułamek jako iloraz (1)
Skracanie i rozszerzanie ułamków (1)
Porównywanie ułamków (1)
Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach (1)
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach (2)
Mnożenie ułamków przez liczby naturalne (1)
Obliczanie ułamka danej liczby (1)
Mnożenie ułamków (1)
Dzielenie ułamków przez liczby naturalne (1)
Dzielenie ułamków (2)
Przygotowanie do sprawdzianu (1)
Sprawdzian wiadomości i jego omówienie (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (6)

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE (20-23)
Proste prostopadłe i proste równoległe (1)
Kąty (1)
Mierzenie kątów (1)
Kąty przyległe, kąty wierzchołkowe. Kąty utworzone przez trzy proste (1)
Wielokąty (2)
Rodzaje trójkątów (1)
Konstruowanie trójkąta o danych bokach (1)
Miary kątów w trójkątach (1)
Prostokąty i kwadraty (1)
Równoległoboki i romby (2)
Miary kątów w równoległobokach (1)
Trapezy (2)
Miary kątów w trapezach (2)
Czworokąty - podsumowanie (1)
Figury przystające (1)
Sprawdzian wiadomości i jego omówienie (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (2)

UŁAMKI DZIESIĘTNE (20-24)
Zapisywanie ułamków dziesiętnych (1)
Porównywanie ułamków dziesiętnych (1)
Różne sposoby zapisywania długości i masy (2)
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (1)
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. . . (1)
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 . . . (1)
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (1)
Mnożenie ułamków dziesiętnych (2)
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (1)
Dzielenie ułamków dziesiętnych (2)
Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych (1)
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (2)
Procenty a ułamki (2)
Sprawdzian wiadomości i jego omówienie (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (4)

POLA FIGUR (15)
Pole prostokąta i kwadratu (2)
Zależności między jednostkami pola (2)
Pole równoległoboku (2)
Pole rombu (1)
Pole trójkąta (2)
Pole trapezu (2)
Pola wielokątów - podsumowanie (1)
Sprawdzian wiadomości i jego omówienie (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (1)

LICZBY CAŁKOWITE (10)
Liczby ujemne (2)
Dodawanie liczb całkowitych (2)
Odejmowanie liczb całkowitych (2)
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych (2)
Sprawdzian wiadomości (1)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (1)

GRANIASTOSŁUPY (16)
Prostopadłościany i sześciany (1)
Przykłady graniastosłupów prostych (1)
Siatki graniastosłupów prostych (2)
Pole powierzchni graniastosłupa prostego (2)
Objętość figury. Jednostki objętości (1)
Objętość prostopadłościanu (2)
Objętość graniastosłupa prostego (2)
Litry i mililitry (2)
Sprawdzian wiadomości i jego omówienie (2)
Godziny do dyspozycji nauczyciela (1)

KLASYFIKACJA UCZNIÓW (1)
Podsumowanie pracy w IV klasie szkoły podstawowej i ustalenie ocen klasyfikacyjnych (1)

   
   

 

   
   

^ Powrót do początku spisu lekcji ^

   
         
         

 

® Piotr Zięba