Bieżące informacje Geografia Informatyka Matematyka Praca w szkole Wycieczki  

 

 

 

Lekcje geografii Zagadnienia geograficzne Pomoce geograficzne Ważne dla uczniów Konkursy geograficzne Zadania domowe  

 

Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące (zakres podstawowy) Liceum Ogólnokształcące (zakres rozszerzony)  
         

 

 

 

LEKCJE DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- ZAKRES ROZSZERZONY

(ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ)

Klasa II

 

Geografia fizyczna

Lekcja 1. Geografia jako nauka

          Dodatkowo: Historia nauk geograficznych
Lekcja 2. Podział nauk geograficznych

          Dodatkowo: Nauki geograficzne

Lekcja 3. Metody zbierania informacji geograficznej

Lekcja 4. Kształt i rozmiary Ziemi
Lekcja 5. Mapa jako obraz Ziemi

Lekcja 6. Odwzorowania kartograficzne
Lekcja 7. Prezentacja zjawisk na mapie

Lekcja 8. Inne sposoby prezentacji danych o przestrzeni geograficznej
Lekcja 9. Interpretacja mapy samochodowej i topograficznej
Lekcja 10. Wszechświat
Lekcja 11. Układ Słoneczny
Lekcja 12. Ruch obiegowy Ziemi

Lekcja 13. Oświetlenie Ziemi
Lekcja 14. Ruch obrotowy Ziemi
Lekcja 15. Rachuba czasu na Ziemi

    Lekcja 15A. Ruchy Ziemi i innych ciał niebieskich oraz ich wpływ na życie człowieka
Lekcja 16. Skład i budowa atmosfery
Lekcja 17. Obieg ciepła. Temperatura
Lekcja 18. Ruchy powietrza atmosferycznego
Lekcja 19. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne
Lekcja 20. Prognozowanie pogody
Lekcja 21. Klimaty kuli ziemskiej
Lekcja 22. Zmiany atmosfery i klimatu
Lekcja 23. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki
Lekcja 24. Cykl hydrologiczny
Lekcja 25. Oceany i morza
Lekcja 26. Dynamika oceanów
Lekcja 27. Rzeki i ich ustroje
Lekcja 28. Jeziora
Lekcja 29. Lodowce i lądolody
Lekcja 30. Wody podziemne
Lekcja 31. Budowa wnętrza Ziemi
Lekcja 32. Minerały i skały
Lekcja 33. Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi
Lekcja 34. Kronika dziejów Ziemi
Lekcja 35. Tektonika płyt litosfery
Lekcja 36. Ruchy górotwórcze i deformacje tektoniczne
Lekcja 37. Plutonizm i wulkanizm
Lekcja 38. Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne i izostatyczne
Lekcja 39. Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego
Lekcja 40. Wietrzenie skał. Ruchy masowe
Lekcja 41. Procesy krasowe
Lekcja 42. Rzeźbotwórcza działalność rzek
Lekcja 43. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów
Lekcja 44. Rzeźbotwórcza działalność wiatru
Lekcja 45. Rzeźbotwórcza działalność morza
Lekcja 46. Powstawanie gleb
Lekcja 47. Typy genetyczne gleb
Lekcja 48. Świat roślin
Lekcja 49. Świat zwierząt
Lekcja 50. Strefy krajobrazowe na Ziemi

 

Geografia społeczno-ekonomiczna świata

Lekcja 51. Aktualna mapa polityczna świata

Lekcja 52. Wskaźniki określające poziom rozwoju krajów
Lekcja 53. Zmiany liczby ludności świata
Lekcja 54. Procesy demograficzne
Lekcja 55. Rozmieszczenie ludności na świecie
Lekcja 56. Migracje
Lekcja 57. Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności
Lekcja 58. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności
Lekcja 59. Struktura zawodowa ludności
Lekcja 60. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata
Lekcja 61. Osadnictwo wiejskie i miejskie
Lekcja 62. Urbanizacja na świecie
 

 

Klasa III

Geografia społeczno-ekonomiczna świata - cd.

Lekcja 63. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa
Lekcja 64. Użytkowanie ziemi na świecie
Lekcja 65. Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne
Lekcja 66. Typy rolnictwa i regiony rolnicze na świecie
Lekcja 67. Uprawa roślin na świecie
Lekcja 68. Hodowla zwierząt na świecie
Lekcja 69. Rybołówstwo i hodowla zwierząt wodnych
Lekcja 70. Produkcja żywności, a poziom wyżywienia
Lekcja 71. Leśnictwo

Lekcja 72. Rola przemysłu we współczesnym świecie
Lekcja 73. Czynniki lokalizacji przemysłu
Lekcja 74. Występowanie i pozyskanie surowców mineralnych na Ziemi
Lekcja 75. Bilans energetyczny świata
Lekcja 76. Produkcja energii elektryczne na świecie

Lekcja 77. Okręgi przemysłowe na świecie
Lekcja 78. Przemysł zaawansowanej technologii
Lekcja 79. Rodzaje usług
Lekcja 80. Charakterystyka transportu
Lekcja 81. Charakterystyka łączności
Lekcja 82. Rozwój światowej turystyki
Lekcja 83. Najciekawsze regiony turystyczne świata
Lekcja 84. Usługi dzisiaj i w przyszłości
Lekcja 85. Zróżnicowanie gospodarczego rozwoju krajów

Lekcja 86. Globalizacja, a lokalizm
Lekcja 87. Współpraca międzynarodowa
Lekcja 88. Handel na świecie
Lekcja 89. Konflikty zbrojne
Lekcja 90. Następstwa międzynarodowych konfliktów

Lekcja 91. Człowiek, a środowisko
Lekcja 92. Wpływ działalności człowieka na atmosferę

Lekcja 93. Wpływ działalności człowieka na hydrosferę
Lekcja 94. Wpływ działalności człowieka na litosferę
Lekcja 95. Ochrona środowiska

 

Geografia Polski
Lekcja 96. Położenie i granice Polski
Lekcja 97. Przeszłość geologiczna Polski

Lekcja 98. Następstwa zlodowaceń na obszarze Polski
Lekcja 99. Klimat Polski
Lekcja 100. Bilans wodny Polski
Lekcja 101. Rzeki i jeziora w Polsce
Lekcja 102. Wody podziemne
Lekcja 103. Morze Bałtyckie
Lekcja 104. Rozmieszczenie gleb w Polsce
Lekcja 105. Rośliny i zwierzęta w Polsce

Lekcja 106. Rozwój terytorialny i ludnościowy Polski
Lekcja 107. Podział administracyjny Polski
Lekcja 108. Liczba i rozmieszczenie ludności Polski
Lekcja 109. Struktura demograficzna ludności w Polsce
Lekcja 110. Migracje Polaków

Lekcja 111. Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce
Lekcja 112. Struktura zatrudnienia i bezrobocie

Lekcja 113. Stan zdrowia ludności Polski
Lekcja 114. Sieć osadnicza i urbanizacja Polski 
Lekcja 115. Polskie orientacje polityczne
Lekcja 116. Bogactwo kulturowe Polski
Lekcja 117. Charakter rolnictwa w Polsce
Lekcja 118. Uprawy roślin w Polsce
Lekcja 119. Hodowla i chów zwierząt w Polsce
Lekcja 120. Korzyści i straty rolnictwa wynikające z przynależności do Unii Europejskiej

Lekcja 121. Rybactwo i leśnictwo
Lekcja 122. Zmiany w polskim przemyśle
Lekcja 123. Przemysł wydobywczy Polski
Lekcja 124. Przemysł energetyczny Polski
Lekcja 125. Przemysł przetwórczy Polski

Lekcja 126. Okręgi przemysłowe w Polsce

Lekcja 127. Charakterystyka transportu Polski
Lekcja 128. Łączność w Polsce

Lekcja 129. Turystyka w Polsce
Lekcja 130. Turystyka krajowa i zagraniczna
Lekcja 131. Handel zagraniczny Polski
Lekcja 132. Inwestycje zagraniczne w Polsce

Lekcja 133. Przynależność Polski do międzynarodowych organizacji
Lekcja 134. Regiony fizycznogeograficzne Polski
Lekcja 135. Rozwój społeczno-gospodarczy regionów Polski
Lekcja 136. Zanieczyszczenie środowiska w Polsce

Lekcja 137. Ochrona środowiska przyrodniczego Polski
Lekcja 138. Formy chronionego krajobrazu. Charakterystyka parków narodowych Polski

   
   

 

   
   

^ Powrót do początku spisu lekcji ^

   
         
         

 

® Piotr Zięba