Bieżące informacje Geografia Informatyka Matematyka Praca w szkole Wycieczki  

 

 

 

Lekcje geografii Zagadnienia geograficzne Pomoce geograficzne Ważne dla uczniów Konkursy geograficzne Zadania domowe  

 

1A 1B 1C 1D 1E   klasa 2     klasa 3    
         

 

 

Zapraszam do wykonania prac domowych zgodnie z poniżej prezentowanymi czynnościami.

 

Osoby zwolnione z konieczności przygotowania pracy domowej:

- uczestnicy konkursów geograficznych, którzy osiągnęli wynik powyżej średniej,

- osoby, które zdecydują się wykonać zdjęcie formatu 15x21, na którym będzie przedstawione dowolne zjawisko lub proces geograficzny i wykonają do tego zdjęcia szczegółowy opis (miejsce wykonania, rodzaj prezentowanego procesu lub zjawiska, charakterystyka procesu lub zjawiska).

O zamiarze wykonania takiego zdjęcia należy poinformować nauczyciela co najmniej jeden miesiąc przed upływem terminu oddania prac domowych.

 

Etapy wykonania zadania domowego:

1. Przeczytaj uważnie treść jednego z poniższych tematów, prezentowanych w podręczniku.

2. Podkreśl 10 najbardziej istotnych zagadnień.

3. Zapisz te zagadnienia w edytorze tekstu.

4. Pod każdym zagadnieniem przygotuj jedno polecenie dla koleżanki lub kolegi z klasy (nie może być kopią proponowanych zadań w maturalnych kartach pracy).

Rodzaj poleceń powinien być jak najbardziej urozmaicony, mogą zawierać zeskanowane fragmenty mapy, wklejone zdjęcia, szkice i modele wykonane w programie graficznym, tabele z rocznika statystycznego. W przypadku korzystania z cudzego materiału, musi być podane źródło.

5. Na kolejnej stronie dokumentu tekstowego zaproponuj swoje rozwiązania do wybranych zagadnień.

6. Gotowy plik z pracą domową wyślij pocztą elektroniczną na wskazany adres.

 

Ocenie będzie podlegać:

1. Stopień powiązania pracy domowej z wybranym tematem.

2. Stopień zróżnicowania poleceń.

3. Poprawność merytoryczna treści poleceń.

4. Udzielenie prawidłowego i wyczerpującego rozwiązania polecenia.

5. Jakość przygotowania pracy domowej (trafność doboru określonych metod).

6. Samodzielność wykonania pracy domowej.

7. Czytelność treści poleceń (wybrane polecenia będą realizowane na lekcji).

8. Znajomość zagadnień dotyczących danego tematu, prezentowanych w podręczniku (w trakcie oceniania nauczyciel może zadać pytanie dotyczące wybranego tematu).

8. Dostosowanie do obowiązującego terminu wysłania pracy domowej.

 

Tematy prac domowych:

1. Podział nauk geograficznych
2. Zarys historii geografii
3. Kształt i rozmiary Ziemi
4. Mapa, jako obraz Ziemi
5. Odwzorowania kartograficzne
6. Wszechświat
7. Rachuba czasu na Ziemi
8. Skład i budowa atmosfery
9. Obieg ciepła. Temperatura powietrza
10. Ruchy powietrza atmosferycznego
11. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne
12. Strefy klimatyczne Ziemi. Astrefowość klimatyczna
13. Cykl hydrologiczny
14. Dynamika oceanów
15. Rzeki i jeziora
16. Wody podziemne i źródła
17. Składniki litosfery
18. Surowce i złoża
19. Podział dziejów Ziemi
20. Ruchy górotwórcze i deformacje tektoniczne
21. Wietrzenie skał
22. Rzeźbotwórcza działalność rzek
23. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów
24. Wpływ wiatru na ukształtowanie powierzchni Ziemi
25. Rzeźbotwórcza działalność morza i typy wybrzeży
26. Działalność człowieka czynnikiem przeobrażającym powierzchnię Ziemi
27. Powstawanie gleb
28. Typy genetyczne gleb
29. Świat roślin
30. Świat zwierząt

31. Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności
32. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności
33. Struktura zawodowa ludności
34. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata
 

Sposób przypisania ucznia do wybranego tematu:

Tematy będą dobierane na podstawie numeru z dziennika:

Uczniowie z numerami od 1 do 10 dodają do swojego numeru liczbę 20 i w ten sposób otrzymują numer tematu pracy domowej;

Uczniowie z numerami od 11 do 30 odejmują od swojego numeru liczbę 10 i w ten sposób otrzymują numer tematu pracy domowej;

Uczniowie z numerami 31 i więcej wybierają tematy pracy domowej zgodne ze swoim numerem w dzienniku.

   
   

 

   
   

^ Powrót do początku strony ^

   
         
         

 

® Piotr Zięba