Bieżące informacje Geografia Informatyka Matematyka Praca w szkole Wycieczki  

 

 

 

Lekcje geografii Zagadnienia geograficzne Pomoce geograficzne Ważne dla uczniów Konkursy geograficzne Zadania domowe  

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące (zakres podstawowy) Liceum Ogólnokształcące (zakres rozszerzony)  
         

 

 

 

LEKCJE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa VII

 

Lekcja 1. Lekcja organizacyjna. Czym zajmuje się geografia?
Lekcja 2. Kształt i wymiary Ziemi
Lekcja 3. Współrzędne geograficzne
Lekcja 4. Obraz  Ziemi na mapie
Lekcja 5. Przedstawianie zjawisk na mapach Lekcja 6. Położenie i granice Polski
Lekcja 7. Przeszłość geologiczna Polski
Lekcja 8. Góry w Europie i w Polsce
Lekcja 9. Zlodowacenia na obszarze Polski
Lekcja 10. Ukształtowanie powierzchni
Lekcja 11. Skały i surowce mineralne
Lekcja 12. Czynniki kształtujące klimat Polski
Lekcja 13. Cechy klimatu Polski
Lekcja 14. Rzeki w Europie i w Polsce
Lekcja 15. Morze Bałtyckie
Lekcja 16. Gleby w Polsce
Lekcja 17. Lasy w Polsce
Lekcja 18. Ochrona środowiska przyrodniczego
Lekcja 19. Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski
Lekcja 20. Zmiany liczby ludności Polski i Europy
Lekcja 21. Struktura płci i wieku
Lekcja 22. Rozmieszczenie ludności
Lekcja 23. Migracje wewnętrzne w Polsce
Lekcja 24. Migracje zagraniczne Polaków
Lekcja 25. Struktura narodowościowa i wyznaniowa

Lekcja 26. Struktura zatrudnienia i bezrobocie

Lekcja 27. Miasta w Polsce

Lekcja 28. Urbanizacja

Lekcja 29. Warunki rozwoju rolnictwa

Lekcja 30. Produkcja roślinna

Lekcja 31. Produkcja zwierzęca

Lekcja 32. Zmiany w Polskim przemyśle

Lekcja 33. Energetyka

Lekcja 34. Gospodarka morska

Lekcja 35. Usługi w Polsce. Transport lądowy

Lekcja 36. Transport wodny i lotniczy w Polsce. Łączność

Lekcja 37. Turystyka

Lekcja 38. Regiony turystyczne Polski

Lekcja 39. Handel

Lekcja 40. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

Lekcja 41. Ochrona przeciwpowodziowa, a występowanie i skutki powodzi

Lekcja 42. Warunki produkcji energii z różnych źródeł

Lekcja 43. Rozwój dużych miast, a zmiany w strefach podmiejskich

Lekcja 44. Migracje, a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich

Lekcja 45. Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia

Lekcja 46. Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług

Lekcja 47. Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki

Lekcja 48. Poznaję region, w którym mieszkam

Lekcja 49. Moja mała ojczyzna

 

 

 

LEKCJE DLA GIMNAZJUM


Klasa II

Lekcja 1. Afryka - warunki naturalne
Lekcja 2. Klimat, wody, roślinność i świat zwierzęcy Afryki
Lekcja 3. Ludność i urbanizacja w Afryce
Lekcja 4. Gospodarka Afryki
Lekcja 5. Charakterystyka wybranych krajów Afryki - RPA i Egipt
Lekcja 6. Warunki naturalne Ameryki Północnej i Południowej
Lekcja 7. Klimat, wody, roślinność i zwierzęta Ameryki
Lekcja 8. Ludność i umiastowienie w krajach obu Ameryk
Lekcja 9. Zróżnicowanie gospodarki krajów Ameryki
Lekcja 10. USA i Brazylia - charakterystyka krajów
Lekcja 11. Charakterystyka obszarów okołobiegunowych
Lekcja 12. Warunki naturalne w Australii i Oceanii
Lekcja 13. Zaludnienie i działalność człowieka w Australii
Lekcja 14. Warunki naturalne Azji
Lekcja 15. Klimat, wody, roślinność i świat zwierzęcy Azji
Lekcja 16. Ludność i urbanizacja w krajach Azji
Lekcja 17. Zróżnicowanie gospodarki w krajach Azji
Lekcja 18. Charakterystyka wybranych krajów azjatyckich - Chiny i Japonia
Lekcja 19. Charakterystyka wybranych krajów azjatyckich - Bliski Wschód i Indie
Lekcja 20. Linia brzegowa i ukształtowanie Europy
Lekcja 21. Klimat, wody i roślinność w Europie
Lekcja 22. Ludność i urbanizacja w Europie
Lekcja 23. Gospodarka w Europie
Lekcja 24. Charakterystyka krajów skandynawskich
Lekcja 25. Charakterystyka wybranych krajów Europy Zachodniej - Francja, Wielka Brytania
Lekcja 26. Charakterystyka wybranych krajów Europy Południowej - Grecja, Włochy i Hiszpania
Lekcja 27. Sąsiedzi Polski - Niemcy
Lekcja 28. Południowi sąsiedzi Polski - Czechy i Słowacja
Lekcja 29. Charakterystyka krajów leżących na wschód od Polski - Rosja, Litwa, Białoruś i Ukraina

Klasa III

Lekcja 1. Położenie, granice i obszar Polski. Podział administracyjny
Lekcja 2. Dzieje geologiczne obszaru Polski
Lekcja 3. Zlodowcenia na obszarze Polski
Lekcja 4. Skały i surowce mineralne
Lekcja 5. Ukształtowanie pionowe powierzchni Polski
Lekcja 6. Klimat Polski
Lekcja 7. Wody powierzchniowe i podziemne Polski
Lekcja 8. Morze Bałtyckie
Lekcja 9. Gleby w Polsce
Lekcja 10. Szata roślinna i zwierzęta Polski
Lekcja 11. Zmiany liczby ludności Polski
Lekcja 12. Struktura płci i wieku
Lekcja 13. Rozmieszczenie ludności w Polsce
Lekcja 14. Migracje
Lekcja 15. Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce
Lekcja 16. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Polacy za granicą
Lekcja 17. Urbanizacja
Lekcja 18. Warunki rozwoju rolnictwa
Lekcja 19. Produkcja roślinna i zwierzęca
Lekcja 20. Zmiany w polskim przemyśle
Lekcja 21. Górnictwo i energetyka
Lekcja 22. Podział usług
Lekcja 23. Charakterystyka transportu
Lekcja 24. Handel
Lekcja 25. Turystyka
Lekcja 26. Polska w świecie. Problemy z zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego
Lekcja 27. Pasowość krain geograficznych Polski
Lekcja 28. Charakterystyka geograficzna Karpat i Sudetów
Lekcja 29. Charakterystyka pozostałych krain geograficznych w Polsce

   
   

 

   
   

^ Powrót do początku spisu lekcji ^

   
         
         

 

® Piotr Zięba