Bieżące informacje Geografia Informatyka Matematyka Praca w szkole Wycieczki  

 

 

 

Lekcje geografii Zagadnienia geograficzne Pomoce geograficzne Ważne dla uczniów Konkursy geograficzne Zadania domowe  

 

Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące (zakres podstawowy) Liceum Ogólnokształcące (zakres rozszerzony)  
         

 

 

 

LEKCJE DLA GIMNAZJUM (ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ)

Klasa I

Lekcja 1 i 2. Lekcja organizacyjna. Geografia jako nauka
Lekcja 3. Kształt i wymiary Ziemi
Lekcja 4. Współrzędne geograficzne
Lekcja 5. Mapa i jej skala
Lekcja 6. Rodzaje map
Lekcja 7. Sposoby prezentacji treści na mapach
Lekcja 8. Czytanie map. Orientacja mapy
Lekcja 9. Ruch obiegowy Ziemi - strefy oświetlenia Ziemi
Lekcja 10. Ruch obrotowy Ziemi. Czasy
Lekcja 11. Skład i budowa atmosfery
Lekcja 12. Pogoda i jej elementy
Lekcja 13. Przykłady wiatrów lokalnych
Lekcja 14. Strefy klimatyczne Ziemi
Lekcja 15. Zasoby wodne Ziemi
Lekcja 16. Budowa wnętrza Ziemi
Lekcja 17. Płytowa budowa litosfery. Trzęsienia Ziemi
Lekcja 18. Zjawiska wulkaniczne
Lekcja 19. Powstawanie i rodzaje gór
Lekcja 20. Wietrzenie, procesy krasowe
Lekcja 21. Rzeźbotwórcza działalność rzek
Lekcja 22. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów
Lekcja 23. Rzeźbotwórcza działalność morza
Lekcja 24. Rzeźbotwórcza działalność wiatru
Lekcja 25. Gleby i ich znaczenie dla rozwoju flory i fauny
Lekcja 26. Rodzaje stref roślinnych


Klasa II

Lekcja 1. Afryka - warunki naturalne
Lekcja 2. Klimat, wody, roślinność i świat zwierzęcy Afryki
Lekcja 3. Ludność i urbanizacja w Afryce
Lekcja 4. Gospodarka Afryki
Lekcja 5. Charakterystyka wybranych krajów Afryki - RPA i Egipt
Lekcja 6. Warunki naturalne Ameryki Północnej i Południowej
Lekcja 7. Klimat, wody, roślinność i zwierzęta Ameryki
Lekcja 8. Ludność i umiastowienie w krajach obu Ameryk
Lekcja 9. Zróżnicowanie gospodarki krajów Ameryki
Lekcja 10. USA i Brazylia - charakterystyka krajów
Lekcja 11. Charakterystyka obszarów okołobiegunowych
Lekcja 12. Warunki naturalne w Australii i Oceanii
Lekcja 13. Zaludnienie i działalność człowieka w Australii
Lekcja 14. Warunki naturalne Azji
Lekcja 15. Klimat, wody, roślinność i świat zwierzęcy Azji
Lekcja 16. Ludność i urbanizacja w krajach Azji
Lekcja 17. Zróżnicowanie gospodarki w krajach Azji
Lekcja 18. Charakterystyka wybranych krajów azjatyckich - Chiny i Japonia
Lekcja 19. Charakterystyka wybranych krajów azjatyckich - Bliski Wschód i Indie
Lekcja 20. Linia brzegowa i ukształtowanie Europy
Lekcja 21. Klimat, wody i roślinność w Europie
Lekcja 22. Ludność i urbanizacja w Europie
Lekcja 23. Gospodarka w Europie
Lekcja 24. Charakterystyka krajów skandynawskich
Lekcja 25. Charakterystyka wybranych krajów Europy Zachodniej - Francja, Wielka Brytania
Lekcja 26. Charakterystyka wybranych krajów Europy Południowej - Grecja, Włochy i Hiszpania
Lekcja 27. Sąsiedzi Polski - Niemcy
Lekcja 28. Południowi sąsiedzi Polski - Czechy i Słowacja
Lekcja 29. Charakterystyka krajów leżących na wschód od Polski - Rosja, Litwa, Białoruś i Ukraina

Klasa III

Lekcja 1. Położenie, granice i obszar Polski. Podział administracyjny
Lekcja 2. Dzieje geologiczne obszaru Polski
Lekcja 3. Zlodowcenia na obszarze Polski
Lekcja 4. Skały i surowce mineralne
Lekcja 5. Ukształtowanie pionowe powierzchni Polski
Lekcja 6. Klimat Polski
Lekcja 7. Wody powierzchniowe i podziemne Polski
Lekcja 8. Morze Bałtyckie
Lekcja 9. Gleby w Polsce
Lekcja 10. Szata roślinna i zwierzęta Polski
Lekcja 11. Zmiany liczby ludności Polski
Lekcja 12. Struktura płci i wieku
Lekcja 13. Rozmieszczenie ludności w Polsce
Lekcja 14. Migracje
Lekcja 15. Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce
Lekcja 16. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Polacy za granicą
Lekcja 17. Urbanizacja
Lekcja 18. Warunki rozwoju rolnictwa
Lekcja 19. Produkcja roślinna i zwierzęca
Lekcja 20. Zmiany w polskim przemyśle
Lekcja 21. Górnictwo i energetyka
Lekcja 22. Podział usług
Lekcja 23. Charakterystyka transportu
Lekcja 24. Handel
Lekcja 25. Turystyka
Lekcja 26. Polska w świecie. Problemy z zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego
Lekcja 27. Pasowość krain geograficznych Polski
Lekcja 28. Charakterystyka geograficzna Karpat i Sudetów
Lekcja 29. Charakterystyka pozostałych krain geograficznych w Polsce

   
   

 

   
   

^ Powrót do początku spisu lekcji ^

   
         
         

 

® Piotr Zięba